Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Delårsrapport Januari - September 2020

08:30 / 12 November 2020 Empir Group Press release

Januari - September 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 153,2 (193,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-8,4) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (-9,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,00 (-1,61) kr

 
Juli - September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,7 (54,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-2,8) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (-3,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,28 (-0,61) kr
 

VD har ordet
 

Så långt så gott! Med en resultatförbättring om ca 11,8 mkr efter skatt för perioden januari-september 2020 jämfört med samma period förra året och ett rörelseresultat om ca 1,7 mkr innebär att Empir levererar den tredje delårsrapporten i rad med positivt resultat. Detta trots en omsättningsminskning om 20,6 %. Nettoomsättningen landade på 153,2 mkr (193 mkr), främst på grund av de strukturåtgärder som Empir genomförde 2019 då betydande omsättning med negativt resultatbidrag avvecklades men även av en viss Corona effekt.

Resultat efter skatt uppgick för perioden till 2,7 mkr och vi tror att Empir kommer att gå stärkta ut ur krisen i vår omvärld, och att Empir har vänt som planerat. Även om osäkerheten är fortsatt stor på grund av Corona effekter.

Under rådande förhållande är det ett klart godkänt betyg på vår organisations och våra medarbetares förmåga att envist jobba mot våra mål och samtidigt hantera den i alla avseenden extraordinära unika händelse som Coronaviruset skapade och som kommer fortsätta att påverka oss långt in i 2021.

Vår segmentredovisning, sid 24, visar nu tydligt att båda våra två underkoncerner bidrar och att vi nu har en bättre balans och stabilitet i verksamheten. Frontwalker visar att man fortsatt har god kontroll på konsultrörelsen även i en osäker omvärldsmiljö och Appnode visar att man är på god väg ut ur investeringsfasen.

Moderbolaget har bantats och kommer inför 2021 vara ett renodlat noterat ägarbolag med två underkoncerner som dotterbolag. All operativ rörelse och kostnaderna för att driva dessa, redovisas i respektive underkoncern och kostnaderna för finansiering, notering, kontroll och koncernstrategi blir omkostnader i moderbolaget och redovisas som koncerngemensamma.

Även om det ser ut som att samhället har kommit ur de kortsiktiga effekterna av Corona smittan och att Empir har klarat sina åtaganden så är osäkerheten stor inför hösten. Att efterfrågan på Empirs IT tjänster skulle gå ner tror vi inte på. Digitaliseringen kommer att accelerera och den generella efterfrågan av IT tjänster kommer att öka med tiden. Osäkerheten ligger i återställningstakten i höstens efterfrågan på koncernens tjänster och samhällets förmåga att hantera situationen efter att stödsystemen har förändrats. Vi bedömer att Empir med vår nya organisation är bra positionerad och redo för en spännande höst där vi skall kunna stiga fram och stärka vår position.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv, och vi är nu åter organiserade för att ta hand om nya verksamheter, både inom Frontwalker och Appnode och inte minst i moderbolaget Empir. Vi anser att Empir koncernen behöver tillväxt och för oss kvarstår intresset om ett eller flera förvärv, mindre sådana i våra dotterbolag och gärna ett något större 150 till 250 mkr i moderbolaget som syskondotterbolag till dagens två underkoncerner.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra dotterbolag och kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Trots Coronapandemin, där vi haft och har utmaningar framåt, ser vi framtiden an med stor tillförsikt. Våra kunder har anpassat sig till "det nya normala" och även om marknaden är trögare än vanligt så står den långt ifrån still!

Appnode Group

För Appnodes del, som har en majoritet av intäkterna i återkommande intäkter med långa bindningstider såg vi en viss avmattning av tillväxten under våren och sommaren, som under hösten återvänt till ökad tillväxt och en stabil kundsituation. Flera nya återförsäljare har tillkommit och vår satsning inom Fleet Management fortsätter framgångsrikt, då vi ser stabilt och ökande behov av system som stöder delningsekonomin. En stor del av verksamhetens intäkter är kopplad till långa avtal inom offentlig sektor där flera nya kunder tillkommit och intäktsbasen är trygg. Affärerna drivs av att Appnodes lösningar sparar pengar både på kort och lång sikt för våra kunder.

Kraven på ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan är fortsatt en långsiktig stark trend. Här finns en långsiktig efterfrågan på Appnodes tjänster för minskad miljöpåverkan och minskat CO2-avtryck inom fordonsflottan.

Appnode har även tjänster inom molnbaserade lösningar för digitala arbetsplatser - med IT-avdelningen på distans. Detta är ett expansivt område när allt fler nu jobbar flexibelt hemifrån.

Frontwalker Group

Klimatet på IT-konsultmarknaden har hårdnat betydligt till följd av Corona-krisen. Efter att ha varit relativt förskonade under första halvan av året upplever vi nu påtagliga effekter av pandemin inom Frontwalker Group. Antalet förfrågningar på marknaden är sedan i våras betydligt färre än normalt, och som en konsekvens av det har också timpriserna pressats nedåt.

Vi har dock fortfarande en frisk kärna av kunder som inte dragit ned nämnvärt på aktiviteten, och även om vi får kämpa betydligt hårdare ser vi att det faktiskt går att göra avslut också mot nya kunder. Vi kan skönja en viss lättnad på marknaden nu efter sommaren, även om återhämtningen går långsamt och från låga nivåer.

Den omställning till distansarbete som nu skett i samhället tror vi på sikt kommer att öka efterfrågan på vår modell för helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning med leverans från våra hemkontor. Frontwalker Group ökar andelen inhouse-åtaganden, och vi räknar med att en ökad acceptans för distansarbete kommer att underlätta den förflyttningen även efter Corona.

Distansarbetstrenden innebär också att kunder som köper in även enstaka konsultroller ser fördelen med möjligheten till distansarbete redan vid upphandlingstillfället. Detta medför att de geografiska avgränsningarna på marknaden delvis håller på att luckras upp vilket innebär nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis och branscherfarenhet. Inom Frontwalker Group drar vi fördelar av det faktum att vi är en grupp bestående av självständiga enheter, genom att ännu tydligare än idag lyfta fram den expertis och inriktning som finns hos respektive verksamhetsbolag.

 

Utsikter

Under 2020 har vi fokuserat koncernen på organisk utveckling i de två underkoncerner som skapades genom omorganisationen under slutet av 2019. Omvärlden är fortsatt mycket osäker, framför allt i återkomsten av ett normalläge för affärer och investeringar i samhället i stort. Vi känner tillförsikt i Empirs möjligheter att hantera de flesta situationer vi kan föreställa oss i dagsläget.

Empir lämnar ingen specifik årsprognos. Styrelsen har den 7 april 2020 kommunicerat att man beslutat att se över den gällande och tidigare kommunicerade strategin och de gällande och kommunicerade finansiella målen med anledningen av den helt extraordinära situationen och den stora osäkerheten som alltjämt råder.

Empir kommer inte att anta ny strategi eller eventuellt nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och återkomsten av ett någorlunda normalt affärsklimat och effekterna på Empir-koncernen bättre kan överblickas. Vi tror att situationen skall kunna klarna under första kvartalet 2021. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Empir Group.

Avgörande för Empir att exekvera på tidigare kommunicerad strategi är summan av våra tre KPI faktorer, som också hänger ihop;
 • Att koncernen förbättrar det egengenererade kassaflödet och frigör bundet kapital i den utsträckning det är möjligt. Något som skett under 2020.

 • Att koncernen har en någorlunda likvid noterad aktie som kan fungera som betalningsmedel enligt Empirs förvärvsmodell innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av nya aktier till en rimlig värdering.

 • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade kontanta medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten

Föreligger dessa villkor i slutet av året ser Empir stora möjligheter att återigen kunna växa 2021 mot våra finansiella mål. Empir önskar kunna komplettera med ett antal mindre förvärv i respektive underkoncern och gärna en lite större ny underkoncern med självständig ledning. Koncernmoderbolaget har bantats ner till ett minimum under 2020 och Empir som noterad koncern på Nasdaq Small Cap behöver fylla upp kostymen utanför den organiska tillväxten i underkoncernerna för att få ett acceptabelt kapacitetsutnyttjande i det noterade moderbolaget och värdet av en notering på Nasdaq.
Bolaget ser att efterfrågan för våra IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av dagens kris. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället svänger runt. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon, d v s nu det kommande 2021 som helt garanterat blir spännande. Vi tror att vår starkt decentraliserade organisation är en stor fördel, vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografier och marknader och hoppas att vi har lyckats positionera oss och att vi är redo att åter börja växa igen under 2021.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
 

Granskning

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/