Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Empir Groups styrelse föreslår utdelning av aktier av serie B i Xavitech AB (publ)

08:30 / 11 November 2020 Empir Group Press release

Styrelsen för Empir Group AB ("Empir") har idag, den 11 november 2020, beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 11 december 2020 beslutar att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech AB (publ) ("Xavitech").  

11 november 2020

Utdelningen innebär att Empirs aktieägare kommer att erhålla aktier av serie B i Xavitech i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Empir. Fem (5) aktier i Empir, oaktat aktieslag, ger rätt till två (2) aktier av serie B i Xavitech. Empir kommer att ombesörja att överskjutande andelar (fraktioner) säljs för berörda aktieägares räkning.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna av serie B i Xavitech.

Xavitechs aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME.

"I februari 2020 föreslog styrelsen att årsstämman i Empir för andra året i rad skulle besluta om utdelning. På grund av covid-19 pandemin och av försiktighetsskäl beslutade styrelsen dock att dra tillbaka sitt utdelningsförslag. Även om osäkerheten fortsatt är stor, så är det nu mer en fråga om hur snabbt läget kan normaliseras och inte det fria fall vi såg framför oss i våras. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman den 11 december 2020 beslutar att dela ut aktier av serie B i Xavitech till ett bokfört värde om totalt 2 788 415,2928 kronor, vilket motsvarar cirka 0,50 kronor per Empir-aktie (0,45). För att inte påverka koncernens likviditet och kassa föreslår styrelsen att noterade B-aktier i Xavitech delas ut. Vi hoppas att osäkerheten i vår omvärld gradvis minskar och att vi därmed ska kunna föreslå att årsstämman 2021 beslutar om utdelning", säger Lars Save, VD för Empir.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 08.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/