Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Empir fastställer avstämningsdag för utdelning av aktier av serie B i Xavitech

10:45 / 14 December 2020 Empir Group Press release

14 december 2020

Den 11 december 2020 beslutade extra bolagsstämman i Empir Group AB ("Empir") att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i dotterbolaget Xavitech AB (publ) ("Xavitech") till Empirs aktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till den 21 december 2020.

2 214 434 aktier av serie B i Xavitech delas ut, varvid fem (5) aktier i Empir, oaktat aktieslag, berättigar till två (2) aktier av serie B i Xavitech. Empir kommer att ombesörja att överskjutande andelar (fraktioner) säljs för berörda aktieägares räkning. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Empir på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier av serie B i Xavitech. Xavitechs aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME.

Sista dag för handel i Empirs aktier inklusive rätt att erhålla aktier av serie B i Xavitech är den 17 december 2020. Från och med den 18 december 2020 kommer Empirs aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier av serie B i Xavitech.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 10.45 CET. Denna information är sådan som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/