Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Delårsrapport Januari - Juni 2020

08:30 / 20 August 2020 Empir Group Press release

Januari - Juni 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 110,5 (138,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (-5,6) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (-6,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,99) kr

 
April - Juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 53,3 (68,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (-7,3) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (-7,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-1,16) kr

VD har ordet
 

Ett resultat efter skatt om plus 1,2 mkr mot minus 6,1 mkr för samma period förra året visar att vi är på rätt väg och att Empir har vänt. Även om osäkerheten är fortsatt mycket stor på grund av Corona effekter på samhället såväl som på Empir, så kan vi se framtiden an med viss tillförsikt.  

Detta är andra delårsrapporten och första halvårsrapporten efter 2019 års stora strukturförändringar och det är glädjande att se att Empir fortsätter leverera enligt plan, den stora osäkerheten till trots som Corona utbrottet tillförde under våren. Jag tycker det är ett klart godkänt betyg på vår organisations och våra medarbetares förmåga att envist jobba mot våra mål och samtidigt hantera den i alla avseenden extraordinära unika händelsen som Coronaviruset skapade under våren 2020.

Vår segmentredovisning, sid 23, visar nu tydligt att båda våra två underkoncerner nu bidrar.  Appnode med ca 3% i resultatmarginal, är på god väg ur sin investeringsfas och kommer att kunna generera fin organisk tillväxt och repetitiva intäkter med bra marginal under många år framöver. Frontwalker visar samtidigt med sina ca 8% resultatmarginal att man har fortsatt ordning i sin mogna konsultaffär med fina löpande kassaflöden.

Det sista kvarvarande innehavet i moderbolaget, Capo, har avyttrats och ingår inte f r om       1 juli 2020 i Empir Group koncernen. Därmed är moderbolaget i slutfasen att bli ett renodlat noterat ägarbolag med i huvudsak strategi och finansieringsansvar för sina majoritetsägda portföljinnehav, i dagsläget Frontwalker Group och Appnode Group. All operativ rörelse och de kostnader för att driva dessa, redovisas i respektive underkoncern och alla kostnader för finansiering, notering och kontroll och koncernstrategi blir omkostnader i moderbolaget och redovisas som koncerngemensamma. I denna rapport är de koncerngemensamma fortsatt för höga för vår nya fokuserade verksamhet och arbete pågår att efter omställningen under hösten få ner de koncerngemensamma kostnaderna till ett absolut minimum för ett noterat ägarbolag på Nasdaq Small Cap.

Även om det ser ut som att samhället har kommit ur de kortsiktiga effekterna av Corona smittan och att Empir har klarat sina åtaganden så är osäkerheten mycket stor inför hösten. Att efterfrågan på Empirs IT tjänster skulle gå ner tror vi inte på, digitaliseringen kommer om något att accelerera. Osäkerheten ligger i återställningstakten i höstens efterfrågan på koncernens tjänster och samhällets förmåga att hantera situationen efter att stödsystemen avvecklas. Vi är tacksamma att vi är 100% digitala och om något så kommer den generella efterfrågan av IT tjänster troligen öka med tiden. Vi bedömer att Empir med vår nya organisation är bra positionerad och redo för en spännande höst där vi skall kunna stiga fram och stärka vår position.

Vi fortsätter förbättra eget genererat kassaflöde, sänka kostnader och försöka frigöra så mycket likviditet vi bara kan inför hösten 2020 och våren 2021. Varje svårighet har också möjligheter och Empir hoppas vara en av aktörerna som kan se möjligheter att ta marknadsandelar på acceptabla villkor och kunna dra fördel av krisen.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv, och vi är nu åter organiserade för att ta hand om nya verksamheter, både inom Frontwalker och Appnode och inte minst i moderbolaget Empir. Vi har förvärvat minoritet i vårt tidigare intressebolag Technode som nu ägs till 99,94% av Appnode, arbete pågår att integrera Technode bolagen direkt under Appnode Group. Vi anser att Empir koncernen behöver tillväxt och för koncernen kvarstår intresset om ett större förvärv.

Vi tror att fjärde kvartalet 2020 och framför allt första kvartalet 2021 kan innebära förvärvsmöjligheter igen när förhoppningsvis effekterna av Coronaviruset och merparten av osäkerheten om hur framtiden ser ut skingrats och återhämtningen förhoppningsvis påbörjats.

Genom särnoteringen av 49% av Frontwalker koncernen på en annan marknadsplats, NGM SME, har Empir försett sig med ytterligare en finansieringsmöjlighet att emittera nya noterade aktier för att förvärva inom Frontwalker segmentet. Vi kan tänka oss att även genomföra förvärv inom Appnode med Appnode Group onoterade aktie för att påskynda vår tillväxt i våra underkoncerner utan att vara beroende av moderbolagets aktie för förvärv.

Vi ser fram emot hösten och trots den stora osäkerheten är jag övertygad om att Empir kommer att gå stärkta ur detta med bättre affärsfokus och högre produktivitet.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.
Utsikter

Under 2020 fokuserar koncernen på organisk utveckling i de två underkoncerner som skapades genom omorganisationen under slutet av 2019. Tre viktiga delmål behöver uppnås under de tre första kvartalen 2020 för en förvärvsdriven tillväxtstrategi. Dessa KPI 2020 är då:
 • Att koncernen har en likvid noterad aktie som kan ges som betalning vid förvärv enligt Empirs förvärvsmodell innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av aktier.
 • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade kontanta medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten
 • Att koncernen förbättrar det egengenererade kassaflödet och frigör bundet kapital i den utsträckning det är möjligt.

Det är summan av dessa tre faktorer, som också hänger ihop, som avgör Empirs möjligheter att eventuellt kunna få en fördel mot slutet av året och återigen kunna växa. Empir önskar kunna komplettera med ett antal mindre förvärv i respektive underkoncern och gärna en lite större ny underkoncern med självständig ledning. Koncernmoderbolaget har bantats ner till ett minimum under 2019 och Empir som noterad koncern skulle behöva fylla upp kostymen utanför den organiska tillväxten i underkoncernerna för att få ett acceptabelt kapacitetsutnyttjande i det noterade moderbolaget.
Empir lämnar ingen specifik årsprognos. Styrelsen har den 7 april 2020 kommunicerat att man beslutat att se över den gällande och tidigare kommunicerade strategin och de gällande och kommunicerade finansiella målen. Empir kommer inte att anta eventuell ny strategi eller eventuellt nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av Corona och dess effekter på Empir-koncernen bättre kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Empir Group.

Bolaget ser att efterfrågan för våra IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av dagens kris. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället svänger runt. Vi ser också att de stödsystem, främst sänkta arbetsgivaravgifter, hjälper oss att övervintra. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon, d v s hösten 2020 blir spännande och framtiden ännu mer så. Vi tror att vår starkt decentraliserade organisation är en stor fördel, vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografier och marknader och hoppas att vi har lyckats positionera oss och att vi är redo att åter börja växa igen under 2021.  
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/