Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Bokslutskommuniké Januari - December 2020

08:30 / 18 February 2021 Empir Group Press release

Januari - December 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 201,6 (255,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -20,6 (-13,6) mkr
 • Rörelseresultatet exklusive goodwillnedskrivning uppgick till -1,9 (-4,8) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -21,9 (-12,2) mkr
 • Resultat efter skatt exklusive goodwillnedskrivning uppgick till -3,3 (-3,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -4,32 (-2,03) kr
Oktober - December 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 (62,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,3 (-5,2) mkr
 • Rörelseresultatet exklusive goodwillnedskrivning uppgick till -3,6 (3,6) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -24,6 (-3,0) mkr
 • Resultat efter skatt exklusive goodwillnedskrivning uppgick till -5,9 (5,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -4,32 (-0,43) kr

VD har ordet
2020 blev ett spännande år på många sätt för både samhället som för verksamheter. Det är med viss lättnad jag konstaterarat att Empir har klarat sig rimligt bra och att vi i stort genomfört det mesta vi tänkt oss rent organisatoriskt. Finansiellt finns, efter ett sådant här år, en hel del mer att önska och vi kan inte bara skylla på omständigheterna. Som alltid har vi vårt öde i våra egna händer och jag är optimist att våra gjorda vägval leder till allt större aktieägarvärde de kommande åren. Även om osäkerheten är fortsatt stor så hoppas jag Empir har vänt uppåt. Senaste årets renodling och uppdelning skall visa på koncernens underliggande värden och över tiden återspeglas även i vår aktiekurs.

Med en nettoomsättning på 201 633 tkr (255 820) -26,9 % genom avyttringar och nedläggningar under 2019 har EBITDA marginalen samtidigt förbättrats till 6,1 (5,9) %.

Vi skriver ned icke kassapåverkande Goodwill uppgående till ca 18,7 mkr samt 1,5 mkr i intressebolag. Resultat efter skatt, exklusive goodwillnedskrivningar och nedskrivning i intressebolag uppgick till -1,8 mkr (-12,2).

Moderbolaget är nu ett renodlat noterat ägarbolag med två underkoncerner som dotterbolag. Koncernen består av 51% ägande i Xavitech/Frontwalker koncernen, noterat dotterbolag till Empir på Nordic SME listan, som handlas under namnet Xavi samt av helägda Empir Apply med vår investering inom Telecom och vår plattform inom fordonsadministration. Båda redovisas i rapporten som segmenten Xavitech/Frontwalker och Empir Apply i not 5 på sidan 24.

Båda underkoncernerna bidrar nu positivt till koncernens resultat och vi har nu en allt bättre balans och stabilitet i rörelsen. All operativ rörelse och kostnaderna för att driva dessa redovisas i respektive underkoncern och kostnaderna för finansiering, notering, kontroll och koncernstrategi blir omkostnader i moderbolaget och redovisas som koncerngemensamma.

Utmaningen 2021 blir att anpassa storleken på koncerngemensamt allt eftersom moderbolagets roll har förändrats från rörelsedrivande till renodlad ägare av portföljbolag.

Att efterfrågan på Empirs IT tjänster skulle gå ner tror vi inte på. Digitaliseringen kommer att accelerera och den generella efterfrågan av IT tjänster kommer att öka med tiden. Osäkerheten ligger i återställningstakten i höstens efterfrågan på koncernens tjänster och samhällets förmåga att hantera situationen efter att stödsystemen har förändrats. Vi bedömer att Empir med vår nya organisation är bra positionerad och redo för ett nytt år.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv, och vi är nu åter organiserade för att ta hand om nya verksamheter, både inom segmenten Xavitech/Frontwalker och Empir Apply och inte minst för moderbolaget Empir Group. Vi anser att Empir koncernen behöver tillväxt och för oss kvarstår intresset om ett eller flera förvärv, mindre sådana i våra underkoncerner och gärna ett något större, 150 till 250 mkr i omsättning, i Empir Group som syskondotterbolag till dagens två underkoncerner.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor. Vi avser fortsätta investera inom sektorn informationsteknik och i första hand inom produkter och tjänster med egen applikationsutveckling.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller, administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra investerare, portföljbolag, och kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Trots Coronapandemin, där vi haft och har utmaningar framåt, ser vi framtiden an med stor tillförsikt. Våra kunder har anpassat sig till "det nya normala" och även om marknaden är trögare än vanligt så står den långt ifrån still!

Empir Apply

Inom Empir Apply finns bolagen där vi lägger ner mycket kraft på nya investeringar och företagsbyggande. Här fortsätter vi ta mark med Portifys och Miljöbilscentralens erbjudande inom Fleet Intelligence. Försäljningen har ökat med 150% mellan 2019 och 2020 trots pandemin, och vi ser fortsatt stark tillväxt framför allt i offentlig sektor. Kraven på ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan är en långsiktig stark trend. Här finns en stor efterfrågan på tjänster för minskad miljöpåverkan, minskat CO2-avtryck och andra smarta tjänster för fordonsflottan. Vi fortsätter att vidareutveckla vårt starka koncept inom detta område.  Framtidens fordonsparker kommer att präglas av delningsekonomi, minimal miljöpåverkan och nya tekniker.  Där vill vi vara en betydande spelare.

Även våra IT- och Telekombolag har utvecklats väl under året. Lönsamheten inom vår telekom-sektor har ökat med 166%, också detta under ett pandemi år. En avsiktsförklaring har tecknats med Infracom om att avyttra denna del vilket ger oss möjlighet att fokusera på hållbarhet, analys samt kostnads- och miljöbesparingar för organisationer med fordonsflottor.

Xavitech/Frontwalker Group

Precis som vi förutspått präglades även fjärde kvartalet av ett tufft klimat på konsultmarknaden, och den lilla återhämtning vi skymtade efter sommaren kom av sig när andra vågen av smittspridningen tog fart. Frontwalker Group är fortfarande lyckligt lottade så till vida att vi har en frisk kärna av kunder vars verksamhet har varit relativt intakt genom hela Corona-pandemin, inte minst inom e-hälsa och på myndighetssidan. Vi har också fortsatt att arbeta intensivt för att parera pandemins effekter och ta vara på de affärsmöjligheter som dyker upp. När vi ser tillbaka på året som gått tycker vi ändå att vi lyckats förhållandevis väl givet de förutsättningar som rått.

När vi nu blickar framåt ser vi återigen tecken på att antalet konsultförfrågningar på marknaden ökar. Nu mer påtagligt än tidigare sedan pandemins utbrott. Samtidigt är utbudet av tillgängliga konsulter på marknaden större än vanligt, en effekt som förstärks av att många uppdragsförfrågningar är helt på distans. Om trenden håller i sig innebär det att vi, förvisso har bättre förutsättningar att växa än under 2020, men att vi antagligen kan förvänta oss press på timpriserna under den närmaste tiden.

Tittar vi ännu längre fram är vår bedömning att IT-marknaden kommer att återgå till det normaltillstånd som rått i många år, det vill säga att efterfrågan på IT-konsulter är större än utbudet. Ännu återstår mycket att göra i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla slags verksamheter. Det driver efterfrågan av IT-tjänster och bristen på tillgänglig IT-kompetens är ett strukturellt problem som ännu inte har fått sin lösning. Förmågan att rekrytera och behålla kompetent personal blir därmed åter en avgörande framgångsfaktor. När marknaden nu förhoppningsvis börjar ta fart igen så kommer det att bli oerhört viktigt att ha resurser tillgängliga i takt med att förfrågningarna ökar. Mot bakgrund av ovanstående är Frontwalkers prioriterade mål för den närmsta tiden att växa med bibehållen beläggningsgrad, för att kunna ha resurser tillgängliga när marknaden och timpriserna så småningom på allvar börjar vända uppåt. De tecken på allmän islossning på marknaden vi nu ser i kombination med att antal vunna ramavtal under andra halvåret 2020 samt optimeringar inom vår säljorganisation gör att vi tycker oss ha goda förutsättningar att börja återuppta organisk tillväxt. Samtidigt utvärderar vi kontinuerligt möjligheter till tilläggsförvärv för att stärka våra befintliga verksamheter och när förutsättningarna stämmer är vi beredda att agera.
 

Utsikter

Under 2020 har vi fokuserat på att renodla och koncentrera koncernen i de två underkoncerner som skapades genom omorganisationen under slutet av 2019. Omvärlden är fortsatt mycket osäker, framför allt i återkomsten till ett normalläge för affärer och investeringar i samhället i stort. Detta verkar inte ske innan hösten 2021. Vi känner dock fortsatt tillförsikt i Empirs möjligheter att hantera de flesta situationer vi kan föreställa oss.

Empir kommer inte att anta en ny strategi eller eventuellt nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och återkomsten av ett någorlunda normalt affärsklimat och effekterna på Empir-koncernen bättre kan överblickas. Coronaviruset hänger i längre än förväntat. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Empir Group.

Empirs möjligheter att exekvera på tidigare kommunicerad strategi är summan av våra tre KPI faktorer, som också hänger ihop;
 • Ett förbättrat eget genererat kassaflödet och frigörande av bundet kapital har skett under 2020. EBITDA marginalen har ökat från 5,9 % 2019 till 6,1 % 2020 i samband med att dåliga affärer, ca 54 mkr i omsättning, har avyttrats eller lagts ner.

 • Koncernen behöver en någorlunda likvid noterad aktie som också har ett rimligt marknadsvärde för att kunna växa. En egen aktie som är rimligt värderad är en förutsättning som betalningsmedel enligt Empirs förvärvsmodell, innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av nya egna aktier.

 • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade likvida medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten. Med ca 48 mkr i disponibla likvida medel har Empir viss handlingsfrihet det kommande året.

Empirs belåning är inte hög, vi har en likvidkassa som inte är tom och vi ser möjligheter att återigen kunna växa 2021. Empir önskar kunna komplettera med ett antal mindre förvärv i respektive underkoncern. Även ett större förvärv inom Apply Group koncernen skulle passa. Koncernmoderbolaget har bantats ner till ett minimum under 2020 och Empir, som noterad koncern på Nasdaq Small Cap, behöver fylla upp kostymen utanför den organiska tillväxten i underkoncernerna för att få ett acceptabelt kapacitetsutnyttjande och ett värdeskapande för våra aktieägare av en notering på Nasdaq Small Cap.Bolaget ser att efterfrågan för våra IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av dagens kris. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället svänger runt. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon dvs ett 2021 som helt garanterat blir spännande, vi har lagt ut kursen och försöker läsa vår omvärld. Vi tror att vår starkt decentraliserade organisation är en stor fördel, vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografiska marknader och hoppas att vi har lyckats positionera oss och att vi är redo att agera i en föränderlig värld.
 

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas onsdag den 12 maj 2021. Årsredovisningen för 2020 blir offentlig v. 16 och finns då tillgänglig på hemsidan Empir.se.

Utdelning

Empir Group ABs styrelse föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,65 kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.seTorbjörnNilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/