Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Delårsrapport Januari - Mars 2021

08:30 / 12 May 2021 Empir Group Press release

Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication AB och Frontnode AB som avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i koncernens resultaträkning har därför räknats om så att den avyttrade verksamheten ska kunna presenteras separat från kvarvarande verksamheter.

Januari - Mars 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 (41,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (-3,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,2 (0,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 2,92 (0,03) kr

VD har ordet
Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication AB och Frontnode AB som avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i koncernens resultaträkning har därför räknats om så att den avyttrade verksamheten ska kunna presenteras separat från kvarvarande verksamheter.
 

Empir har under 2020 genomfört ett antal initiativ för att lyfta fram de aktieägarvärden som vi anser finns i koncernen men som inte har materialiserat sig i ett rimligt börsvärde för Empir aktien. Särnoteringen av vår konsultativa verksamhet Frontwalker är helt genomförd och Empir äger nu 51% av det noterade dotterbolaget Xavitech - Frontwalker. Tillgången värderas nu nästan till det dubbla jämfört med när Frontwalker var ett helägt dotterbolag till Empir 2019. Empir har en betydande räntebärande fordran på Frontwalkers moderbolag, det på NORDIC SME marknadsplatsen noterade Xavitech. Utdelningar, räntor och amorteringar från Xavitech förväntas ge betydande likvidtillskott till Empir de kommande åren. Värdet för Empir av Xavitech innehavet är ett marknadsvärde om ca 25 mkr och en räntebärande fordran om ca 27 mkr dvs ca 52 mkr tillsammans, eller ca 9 - 9,50 kr per Empir aktie för denna del av koncernen.

Vårt andra dotterbolag, Empir Apply har under kvartalet framgångsrikt genomfört försäljningen av sina två dotterbolag Advoco Communication och Frontnode som skapar förutsättningar att helt fokusera på våra unika lösningar för fordonsadministration. Kassan förstärktes med ca 40 mkr och nettokassan är ca 62 mkr med en möjlighet till tilläggsköpeskilling de kommande åren. Bara Empirs nettokassa innebär ca 11 kr per aktie. Till detta kommer värdet av det kvarvarande innehavet inom fordonsadministration i Empir Apply.

Aktuell börskurs om ca 17 kr är en besvikelse med tanke på våra två dotterbolags värden. Empiraktien har gått bra under 2021 och med en total uppgång om ca 50 % sedan avknoppningen av Frontwalker till egen noteringsplats påbörjades 2019. En aktiekurs som står i paritet med koncernens värde är helt avgörande för Empirs tillväxtmöjligheter genom förvärv. Utan att kunna delbetala med den egna aktien ökar affärsrisken. Förvärv på rimliga villkor försvåras betydligt.

Styrelsen har föreslagit en höjd utdelning till 1,30 som vid 17 kr per aktie innebär en direkt avkastning om ca 7,6 %, en nivå som vi hoppas kunna höja ytterligare. Vår reavinst kommer i första hand gå till vårt dotterbolag Empir Applys tillväxtresa, men förhoppningsvis också möjliggöra en ökad utdelning till våra aktieägare de kommande åren.

Försäljningen innebär att Empir Apply har stora möjligheter att påskynda sin tillväxt inom fordonsadministration, både organiskt och via förvärv. Vi avser att vara en del av den allt snabbare delningsekonomin. Fordon av alla slag är en resurs som allt fler önskar hyra efter behov och då behövs systemlösningar för bokningar och uppföljning av nyttjandet, något som Portifys lösningar säkerställer.

Empir kommer fortsätta investera i IT lösningar och samhällets ökade digitalisering. Främst då egna applikationer som ökar produktiviteten för våra kunder och deras avkastning. Att efterfrågan på Empirs IT tjänster skulle gå ner tror vi inte på. Digitaliseringen kommer att accelerera och den generella efterfrågan av IT tjänster kommer att öka med tiden. Osäkerheten ligger i återställningstakten efter 2020 och vårens efterfrågan på koncernens tjänster samy samhällets förmåga att växla upp igen. Vi bedömer att Empir med vår organisation är bra positionerad och med en förhållandevis stor nettokassa har vi en bra position när samhället förhoppningsvis kommer tillbaka i mer normala former. Vi tror hösten kan bli bra.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv. Vi är nu åter organiserade för att ta hand om nya verksamheter, både inom segmenten Empir Solve (Xavitech/Frontwalker) och Empir Apply samt inte minst för moderbolaget Empir Group. Vi anser att Empir koncernen behöver tillväxt och för oss kvarstår intresset för ett eller flera förvärv, mindre sådana i våra underkoncerner och gärna ett något större, 150 till 250 mkr i omsättning, i Empir Group som syskondotterbolag till dagens två underkoncerner. Allt är möjligt men det kräver en aktie som går att använda som betalningsmedel.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor. Vi avser fortsätta investera inom sektorn informationsteknik och i första hand inom produkter och tjänster med egen applikationsutveckling.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller, administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas. Vi erbjuder våra investerare, portföljbolag, och kunder kunskap genom erfarenhet.
 

Utsikter

Under 2021 är vi åter i normalläge efter de senaste två årens förändringar och efter att hanterat en pandemi. Vi har fokuserat på att renodla och koncentrera koncernen i de två dotterbolagen genom försäljningar och särnotering av vår konsultativa verksamhet i Frontwalker, initierat 2019 och fullt ut genomfört 2020. Omvärlden är fortsatt osäker men något mindre nu och vi ser att Empir koncernen med sina dotterbolag är väl positionerad inför resten av 2021 och de kommande åren. Vi känner tillförsikt i Empirs möjligheter att hantera de flesta situationer vi kan föreställa oss. Inte minst på grund av de reavinster och det förbättrade egen generade kassaflödet som gett oss en nästan obelånad koncern och en bra likvid kassa.

Empir kommer under 2021 formulera nya finansiella mål för tiden bortom 2021 baserat på att marknadssituationen förväntas stabiliseras. Coronaviruset hänger i längre än förväntat men bör lösa sig under sommaren/tidig höst. När styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Empir Group i särskild ordning.

Empirs möjligheter att exekvera för att nå våra kommunicerade mål är summan av våra tre KPI faktorer, som också hänger ihop;
  • Ett förbättrat eget genererat kassaflödet och frigörande av bundet kapital fortsätter med en förbättring av rörelsernas EBITDA marginalen, trots lägre omsättning i flera fall.

  • Koncernen behöver en någorlunda likvid noterad aktie som också har ett rimligt marknadsvärde för att kunna växa. En egen aktie som är rimligt värderad är en förutsättning som betalningsmedel enligt Empirs förvärvsmodell, innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av nya egna aktier.

  • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade likvida medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten och för att åter börja växa. Med dagens ca 70 mkr i disponibla likvida medel har Empir viss handlingsfrihet det kommande året.

Empirs belåning är inte hög, och med dagens nettokassa ser vi möjligheter att återigen kunna växa 2021 och framåt. Empir önskar kunna komplettera med ett antal mindre förvärv i respektive rörelsedrivande dotterbolag. Även ett större förvärv, ca 100 mkr, inom Apply Group koncernen skulle passa bra till det mindre Portify och Miljöbilscentralen innehaven.

Koncernmoderbolaget har bantats ner till ett minimum under 2020 och Empir, som noterad koncern på Nasdaq Small Cap, behöver fylla upp kostymen utanför den organiska tillväxten i underkoncernerna för att få ett acceptabelt kapacitetsutnyttjande och ett värdeskapande för våra aktieägare av en notering på Nasdaq Small Cap. Vi växer helst inom egenutvecklade applikationsområden, så som fordon, fastigheter, finans mm.Bolaget ser att efterfrågan för våra IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av dagens kris. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället svänger runt. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon dvs slutet av 2021 och framtiden därefter, som helt garanterat blir spännande. Vi har lagt ut kursen och försöker läsa vår omvärld. Vi tror att vår starkt decentraliserade organisation med all rörelse i våra dotterbolag är en stor fördel. Vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografiska olika vertikala marknader under två fokuserade ledarskap. Vi menar att vi har lyckats positionera oss och att vi är redo att agera snabbt i en föränderlig värld.
För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 08.30 CET.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 12 maj 2021

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/