Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Empir Group avyttrar aktier i Racasse AB

14:30 / 20 May 2021 Empir Group Press release

20 maj 2021

Empir Empir Group AB ("Empir Group") har idag, den 20 maj 2021, genom sitt helägda dotterbolag Apply AB, org.nr 559111-7238, ingått avtal med Xavitech AB (publ):s ("Xavitech") helägda dotterbolag Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Köparen"), om avyttring av samtliga 1 333 aktier i Racasse AB, org.nr 556574-5600. Köpeskillingen uppgår till 3 000 000 kronor.

Avyttringen av Racasse skapar möjligheter att skala upp Frontwalkers Stockholms verksamhet med ytterligare spetskompetens och IT-lösningar inom Java ramverket. Medarbetarna har redan flyttat över till Frontwalkers övriga verksamheter och Anders Hibell, koncernchef och VD för Frontwalker Group har gått in som ny VD i det avyttrade bolaget och svarar för integrationen med övrig Stockholms verksamhet för Frontwalker.

Betalning för de avyttrade aktierna i Racasse AB erläggs genom säljarrevers om 3 000 000 kronor. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats motsvarande Skandinaviska Enskilda Banken AB:s förvärvslånsränta. Per dagen för utfärdandet av säljarreversen uppgår räntan till 3,95 procent.

Köparen ska återbetala skulden till Empir Apply AB genom kvartalsvisa amorteringar om 75 000 kronor per kvartal. Skulden, tillsammans med därpå upplupen ränta, ska vara tillfullo återbetald senast den 30 juni 2031. Oaktat det föregående har Köparen rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Avtalet är villkorat av godkännande av såväl Empirs Groups som Xavitechs aktieägare eftersom avyttringen är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavitech bedöms Empir Group vara närstående till Xavitech enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Empir Group och Xavitech kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor i respektive bolag inom kort. Förutsatt att aktieägarna i Empir Group och aktieägarna i Xavitech godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämmorna har avhållits.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 14.30 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/