Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Styrelsen för Empir Group fastställer nya finansiella mål, antar ny utdelningspolicy och föreslår efterutdelning om 0,20 kr per aktie

13:45 / 20 May 2021 Empir Group Press release

20 maj 2021utdelningspolicy och föreslår efterutdelning om 0,20 kr per aktie

Styrelsen för Empir Group AB ("Empir Group") har idag, mot bakgrund av de tidigare offentliggjorda försäljningarna av samtliga aktier i Advoco Communication AB, org.nr 556623-1048, respektive Frontnode AB, org.nr 556527-4064, beslutat att fastställa nya finansiella mål och anta en ny utdelningspolicy. Styrelsen har vidare beslutat att föreslå en efterutdelning om 0,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2020 i syfte att uppnå en sammanlagd utdelning för räkenskapsåret 2o20 i linje med den nya utdelningspolicyn. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma inom kort.

Genom försäljningarna av Advoco Communication AB och Frontnode AB har Empir Group tillförts 45,5 MSEK, cirka 8 kronor per aktie, i kontant likvid. Därutöver kan Empir Group komma att tillföras ytterligare högst 9,5 MSEK i form av en tilläggsköpeskilling. Samtidigt förbättras det egengenererade kassaflödet i koncernen löpande. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Empir Group idag beslutat att fastställa nya finansiella mål och anta en ny utdelningspolicy enligt nedan.

Nya finansiella mål:
  • Empir Group ska vara utdelnings- och avkastningsstyrt för att ge aktieägarna en långsiktig förräntning på investerat kapital i nivå minst med jämförbara noterade bolag.
Ny utdelningspolicy:
  • Empir Group ska ha en årlig utdelning om lägst 1,50 kr per aktie, förutsatt oförändrat antal aktier och att Empir Groups soliditet så tillåter i övrigt.

Vid årsstämman 2021 beslutades om en vinstutdelning om 1,30 kr per aktie. I syfte att uppnå en sammanlagd vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 i linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen en efterutdelning om 0,20 kr per aktie. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma inom kort.

"De tidigare kommunicerade finansiella målen behöver ersättas med nya framåtriktade mål för verksamheten i Empir Group. Som framgår av delårsrapporten för perioden januari-mars 2021 är Empir Group på god väg att återta förlorad mark efter Corona-året. Koncernen prioriterar, efter uppbyggnadsåren  avkastning till sina aktieägare, utan att göra  avkall på tillväxten.  Koncernen har tillgång till två noterade aktier för att finansiera nya investeringar, en tillräcklig egen kassa och är i princip skuldfri. Detta ska ses både som en ny programförklaring och att vi även avser att investera i produktiva IT-lösningar för koncernens kunder", säger Lars Save, VD för Empir Group.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 13.45 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/