Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kommuniké från årsstämma i Empir Group AB

18:15 / 12 May 2021 Empir Group Press release

Stockholm den 12 maj 2021

Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 12 maj 2021 kl. 15.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2020. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas med 1,30 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 17 maj 2021. Utdelning beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2021.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Strandbacke, Per Råghall, Robert Carlén och Bengt Lindström samt nyvälja Axel Save som styrelseledamöter samt omvälja Margareta Strandbacke som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karin Hallerby har avböjt omval.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 660 000 kr (600 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (200 000 kr) till ordföranden,  120 000 kr (100 000 kr) till styrelseledamöter som saknar ägarintressen i Bolaget och 80 000 kr (100 000 kr) till styrelseledamöter med ägarintressen i Bolaget. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B samt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 18.15 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/