Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Delårsrapport Januari - Juni 2021

08:30 / 19 August 2021 Empir Group Press release

Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication AB och Frontnode AB som avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i koncernens resultaträkning har därför räknats om så att den avyttrade verksamheten ska kunna presenteras separat från kvarvarande verksamheter.

Januari - Juni 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 74,8 (80,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (-5,7) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (1,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,28 (0,21) kr
April - Juni 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 36,4 (39,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,2 (-2,0) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,1 (1,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,64 (0,19) kr

VD har ordet
 

Med en kursuppgång 2021 om ca 40 % fram till rapporttidpunkten kan man hoppas att det skett en permanent omvärdering av våra verksamheter. Kursen visar nu bättre de aktieägarvärden som vi menar finns i koncernen. Vi har jobbat hårt för detta och med ett rimligt börsvärde ökar våra möjligheter att åter börja växa igen. Koncernen är nu obelånad och med en förhållandevis stor nettokassa ger det oss viss handlingsfrihet när vi nu inleder den andra fasen i Empirs historia.

Nästa femårsplan för koncernen håller på att utarbetas för den kommande perioden 2022 - 2026 som skall ersätta den som avslutas 2021. Särnoteringen av våra konsultativa verksamheter, MSC och Frontwalker, är helt genomförd och Empir äger nu 51% av det noterade, NORDIC SME marknadsplatsen, dotterbolaget Xavitech där 100% av Empir koncernens tidigare dotterbolag inom konsultverksamhet nu ingår. Empir har en betydande räntebärande fordran gentemot Xavitech, ca 34 mkr, som tillsammans med utdelningar och amorteringar förväntas ge ett betydande likvidtillskott till Empirs moderbolag de kommande åren.

Vårt andra dotterbolag Empir Apply med våra produktbolag Portify och Miljöbilscentralen fortsätter att utvecklas väl, något långsammare än planerat men med tanke på vad som hänt i vår omvärld det senaste året så är det enligt bolagens utvecklingsplan. En del av vår koncernkassa kommer att kanaliseras till fortsatta investeringar i detta spännande marknadssegment.

Styrelsens beslut att ge en efterutdelning om 0,20 kronor så att totalutdelningen för 2020 blev 1,50 skapade en direktavkastning som är konkurrenskraftig och vi har sett en ökad likviditet samt en betydande kursuppgång efter detta. Styrelsen fattade beslut om en ändrad utdelningspolicy som är enkel att förstå, 1,50 kronor per aktie i fast utdelning visar att styrelsen värnar om att aktieägarna skall erhålla en rimlig avkastning på det kapital vi har engagerat. Det innebär större fokus på kassaflödet och kostnadseffektivitet än tillväxt till varje pris. Trots att vi tvingas ha ett större fokus på utdelningsbara medel så kommer vår kassa och de förväntade egen genererade kassaflödena ge oss expansionsmöjligheter, speciellt tillsammans med en rimligt värderad aktie.

Empir Apply har stora möjligheter att påskynda sin tillväxt inom fordonsadministration, både organiskt och via förvärv. Vi avser att vara en del av den allt snabbare delningsekonomin. Fordon av alla slag är en resurs som allt fler önskar hyra efter behov och då behövs systemlösningar för bokningar och uppföljning av nyttjandet, något som Portifys lösningar säkerställer.

Empir kommer fortsätta investera i IT lösningar och samhällets ökade digitalisering. Främst genom egna applikationer som ökar produktiviteten för våra kunder och deras avkastning. Att efterfrågan på Empirs IT tjänster skulle gå ner tror vi inte på. Digitaliseringen kommer att accelerera och den generella efterfrågan av IT tjänster kommer att öka med tiden. Osäkerheten ligger i återställningstakten efter 2020 och höstens efterfrågan på koncernens tjänster samt samhällets förmåga att växla upp igen. Vi bedömer att Empir med vår decentraliserade organisation är bra positionerad och med en förhållandevis stor nettokassa har vi en bra position när samhället förhoppningsvis kommer tillbaka i mer normala former. Vi tror hösten 2021 kan bli bra även om en viss resursbrist har kommit snabbare än förväntat.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv. Vi är nu åter organiserade för att ta hand om nya verksamheter, inom samtliga våra tre segment Solve, Apply och Venture. Empir koncernen behöver tillväxt som koncern och inte minst behöver moderbolaget fylla upp sin kostym, här finns i slutet av året en betydande överkapacitet så för oss kvarstår följaktligen intresset för ett eller flera förvärv, mindre sådana i våra underkoncerner och gärna ett något större, 150 till 250 mkr i omsättning, i Empir Group som syskondotterbolag till dagens två underkoncerner. Allt är möjligt, speciellt nu när vi börjar kunna använda vår aktie som betalningsmedel igen.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor. Vi avser fortsätta investera inom sektorn informationsteknik och i första hand inom produkter och tjänster med egen applikationsutveckling.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller, administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra investerare, portföljbolag, och kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Coronapandemin går mot sitt slutskede och det mesta är åter i "det nya normala". Större acceptans för online-möten ger nya möjligheter att effektivisera kundmöten och även ta affärer som inte nödvändigtvis ligger geografiskt nära.

Empir Apply

När vi nu har sålt våra IT- och Telekombolag ger det oss möjlighet att fokusera på nya investeringar och företagsbyggande i tillväxtområden.

Här fortsätter vi ta mark med Portifys och Miljöbilscentralens erbjudande inom Fleet Intelligence. Vi ser fortsatt stark tillväxt, framför allt i offentlig sektor. Kraven på ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan är en långsiktig stark trend. Här finns en stor efterfrågan på tjänster för minskad miljöpåverkan, minskat CO2-avtryck och andra smarta tjänster för fordonsflottan. Vi fortsätter att vidareutveckla vårt starka koncept inom detta område.  Framtidens fordonsparker kommer att präglas av delningsekonomi, minimal miljöpåverkan och nya tekniker.  Där vill vi vara en betydande spelare.

Xavitech/Frontwalker Group

Xavitech/Frontwalker Group fortsätter att stärka sin position på marknaden och vi ser en fortsatt god efterfrågan inom både IT systemutveckling, förvaltning och support.

Frontwalkers strategi är att skapa digitala lösningar som gör våra kunder mer konkurrenskraftiga. Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom skräddarsydda system och att våra kunder lyckas i den digitala förflyttningen inklusive innovation i tidiga faser. Detta gör vi antingen genom att leverera konsulter som är experter inom systemutvecklingsprocessens olika faser eller genom att etablera ett nära samarbete där Frontwalker eller dess dotterbolag tar ett helhetsansvar för systemutveckling, förvaltning, drift och support.

Under det första halvåret 2021 har vi fokuserat på att skapa en stabilare grund att stå på genom att jobba med att förbättra vår lönsamhet. Exempelvis genom att nyttja alla koncernens resurser på bästa sätt, vi har kommit en bit på väg även om det finns fortsatta förbättringar att genomföra. Positivt är att vi nu ser en tydlig förbättring för våra dotterbolag i Stockholm och i Sundsvall. Vi har också förfinat vår långsiktiga strategi samt påbörjat rekrytering av flera nyckelpositioner som kan vara med och realisera bolagets tillväxtresa de kommande åren.

Under perioden har Frontwalker förvärvat 100% av aktierna i Racasse AB av Empir Apply. Racasse har 15 års erfarenhet av systemutveckling i komplexa systemmiljöer. Deras specialitet och spetskunnande kretsar kring lösningar för hantering av registerinformation - främst för affärsinformationsbranschen men också för kunder med stora interna databaser. Racasse arbetar primärt med segmenten affärsinformation, kunddatabassystem och integrerade informationslösningar. Deras lösningar innehåller ofta inslag av datavalidering och matchningar av namn- och adressinformation eller funktionalitet för målgruppsurval och analys. Den erfarenhet kring kommersiell informationshantering som Racasse har byggt upp genom åren omfattar inte bara tekniska lösningar, utan även kommersiella och juridiska frågeställningar.

Genom förvärvet stärker Frontwalker sin nisch inom affärsinformation och tillsammans med vår mångåriga erfarenhet inom e-hälsa börjar vi få ett allt tydligare branschfokus.Generellt blir beläggningen bättre, därför har vi under Q2 återupptagit rekryteringsarbetet på alla orter som vi är verksamma på. Samtidigt utvärderar vi kontinuerligt möjligheter till tilläggsförvärv för att stärka våra befintliga verksamheter och när förutsättningarna stämmer är vi beredda att agera.
 

Utsikter

Under 2021 är vi åter i ett normalläge, efter de senaste två årens förändringar, men påverkas alltjämt av återhämtningen efter pandemin. Vi fortsätter att fokusera på att renodla och koncentrera koncernen i våra två dotterbolag. Omvärlden är fortsatt osäker men något mindre nu och vi ser att Empir koncernen med sina dotterbolag är rätt positionerad inför resten av 2021.  

Vi använder och har använt vår kassa till att bli skuldfria och till fortsatta strukturförändringar samt till investeringar i vårt produktbolag, Portify. Vi har fortsatt god kapacitet att förvärva kompletterande nya enheter inte minst efter sommarens kursuppgång i Empir aktien.

Empir har under perioden valt en ny styrelse som har kommunicerat en ny utdelningspolicy till en fast utdelning om 1,50 kronor per aktie. Detta har också blivit den totala utdelningen för 2021 efter beslut på den extra bolagsstämman i juni om att dela ut ytterligare 0,20 kronor.

Styrelsen har initierat en översyn av koncernens strategi som skall beakta de strukturförändringar som gjorts det senaste året och under antagandet att marknadssituationen efter Corona förväntas stabiliseras under hösten 2021. Om och när styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi kommer detta att kommuniceras av Empir Group i särskild ordning. Den 20 maj offentliggjorde styrelsen nya finansiella mål och ny utdelningspolicy.

Empirs möjligheter att exekvera för att nå våra kommunicerade mål är summan av våra tre KPI faktorer, som också hänger ihop;
 • Ett fortsatt förbättrat eget genererat kassaflöde, frigörande av bundet kapital och en förbättring av rörelsernas EBITDA marginaler, trots lägre omsättning i flera fall. Fokus på eget kassaflöde har ökat även om det får konsekvenser för tillväxten.

 • En egen aktie som är rimligt värderad är en förutsättning som betalningsmedel enligt Empirs förvärvsmodell, innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av nya egna aktier. Efter perioden har Empirs aktier visat en betydande värdetillväxt.

 • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade likvida medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten och för att åter börja växa under de kommande åren. Under perioden har Empir amorterat sina gamla räntebärande lån och är efter detta skuldfri. Nya förvärv bör därför åter kunna genomföras med ny belåning på rimliga villkor.

Med dagens nettokassa och ingen belåning ser vi möjligheter att återigen kunna växa 2021 och framåt. Empir önskar kunna komplettera med ett antal mindre förvärv i respektive rörelsedrivande dotterbolag. Dotterbolagen är idag i första hand inriktade på god kostnadskontroll och organisk tillväxt för att förbättra det löpande kassaflödet.

Koncernmoderbolaget är fortsatt för stort och har bantats ner till ett minimum men så som en noterad koncern på Nasdaq Small Cap, behöver Empir fylla upp kostymen utöver den organiska tillväxten i underkoncernerna. Idag har moderbolaget ett för lågt kapacitetsutnyttjande och ett för lågt värdeskapande för våra aktieägare av en notering på Nasdaq Small Cap. Empir skulle må bra av ett större nytt förvärv till moderbolaget för ett bättre resursutnyttjande. Vi växer helst inom icke konsultativ verksamhet inom nya applikationsområden, så som information, fordon, fastigheter, finans mm.Bolaget ser att efterfrågan för våra IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av dagens pandemikris. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället svänger runt. Det nya "normal" läget kommer vara annorlunda och om något så kommer det vara mer digitalt. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon dvs slutet av 2021 och framtiden därefter, som helt garanterat blir spännande. Vi har lagt ut kursen och försöker läsa vår omvärld. Vi tror att vår starkt decentraliserade organisation med all rörelse i våra dotterbolag är en stor fördel. Vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografiska och vertikala marknader under två fokuserade ledarskap. Vi menar att vi har lyckats positionera oss och att vi är redo att agera snabbt i en föränderlig värld.
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/