Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Empir Group avyttrar aktier av serie A och B i Xavitech AB (publ) och tillförs härigenom 8 884 100 kronor kontant

17:50 / 30 August 2021 Empir Group Press release

30 augusti 2021

Styrelsen i Empir Group AB ("Empir Group") har idag, den 30 augusti 2021, ingått avtal om avyttring av 335 000 aktier av serie A och 5 750 000 aktier av serie B, dvs. totalt 6 085 000 aktier, i dotterbolaget Xavitech AB (publ) ("Xavitech"). Priset per aktie uppgår till 1,46 kronor, oavsett aktieslag, vilket innebär att Empir Group erhåller en kontant köpeskilling om totalt 8 884 100 kronor. Aktierna har under dagen avyttrats utanför börsen i en blockförsäljning till 7 olika köpare.

Försäljningen av ytterligare aktier i Xavitech är en logisk fortsättning på den särnotering av Empir Groups konsultativa verksamheter i Tavana, Frontwalker och MSC, som påbörjades i slutat av 2019. Man kan glädjas åt att Empir Groups aktieägare kan tillgodogöra sig en betydande värdestegring av särnoteringen, utdelningar och gjorda försäljningar på vägen mot en fullständigt genomförd avyttring av Empir Groups tidigare konsultativa segment Solve till det noterade Xavitech. Jag är också övertygad att anställda och ledning kommer att kunna utveckla en mer fokuserad och mer lönsam affär i Tavana, Frontwalker och MSC utanför Empir Group-koncernen. säger Lars Save, VD för Empir Group.

Efter dagens avyttringar innehar Empir Group inga aktier av serie A och 10 131 566 aktier av serie B i Xavitech, vilket motsvarar 31,76 procent av aktierna och 31,27 procent av rösterna i Xavitech. Efter avyttringarna av aktierna i Xavitech kommer Xavitech inte längre att vara ett dotterbolag, utan ett intresseföretag, till Empir Group. Försäljningen kommer att rapporteras i delårsrapporten för perioden jan- sep 2021 och beräknas preliminärt ge en koncernmässig reavinst om ca 17 mkr för Empir Group under perioden.

För mer information vänligen kontakta:                                           

Lars Save, VD

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 17.50 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/