Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB

15:37 / 10 April 2015 ENLABS Press release

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 10 april 2015 beslutades i huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget, överkursfond om 42 204 654 kronor, balanserat resultat om 6 096 200 kronor och årets resultat om 18 637 444 kronor balanseras i ny räkning.

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Jörgen Andersson, Peter Åström och Michael Pettersson,

att utse Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter,

att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som avlönad verkställande direktör, skall inget styrelsearvode utgå till denne ledamot,

att ge styrelsen bemyndigande i tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av totalt högst 6 000 000 aktier, innebärande en möjlig utspädning om högst 14 procent av det totala antalet aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna 10 april 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB
Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777
E-post: niklas.braathen@nordicleisure.se
Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/