Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

ENLABS: Tilldelas böter från brittiska spelkommissionen

09:28 / 3 May 2019 ENLABS Press release

United Kingdom Gambling Comission (UKGC) har beslutat om böter till Enlabs efter genomförd revision avseende interna kontroller i koncernbolaget BestBet Ltd under 2017. UKGC har beslutat om ett bötesbelopp på 230 972 GBP.

I november 2016 förvärvade Enlabs bolaget BestBet Ltd, som i sin verksamhet hade spellicens i Storbritannien. Under 2017 utförde UKGC en revision av interna kontroller i BestBet Ltd. Revisionen pekade på organisatoriska brister i hanteringen av de regler som gäller för licenshavare i Storbritannien. Enlabs agerade genom att omgående stänga verksamheten i Storbritannien efter att bristerna blivit kända. Ingen verksamhet har sedan dess bedrivits under den brittiska licensen och således har inga intäkter från Storbritannien rapporterats sedan mars 2018. Nedstängningen hade ingen väsentlig påverkan på Enlabs, eftersom omsättningen från Storbritannien var mycket ringa.

Efter en samlad bedömning baserad på komplexitet, kostnader och risker förenade med att bibehålla en licens i Storbritannien, relaterat till bedömd möjlig framtida affärsvolym baserad på densamma, har Enlabs funnit det inte affärsmässigt försvarbart att vara fortsatt licensierad i Storbritannien, och därför beslutat återkalla spellicensen.

"Vi har inte drivit verksamhet i Storbritannien sedan den 3 mars 2018. Vi såg ingen affärsmässig påverkan när vi stängde ned, och ser inte en kommersiell potential i att återuppta verksamheten. Beslutet är dessutom kostnadsbesparande. Förvärvet av BestBet Ltd gav oss viktiga tillgångar i form av varumärken som BestPoker, BestBet och BestCasino, varav de två sistnämnda sedan början av innevarande år drivs som affiliatesidor inom vårt affärsområde Media. Sammantaget var det ett bra och viktigt förvärv vi gjorde", säger Robert Andersson, VD- och koncernchef i Enlabs.

Enlabs har i bokslutet för 2018 inte bedömt det som troligt att UKGC skulle besluta om böter och någon avsättning har därför inte redovisats. Någon tillförlitlig uppskattning av beloppet har heller inte kunnat utföras. Bötesbeloppet på 230 972 GBP kommer därför att påverka resultatet för 2019 års andra kvartal negativt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

niklas.braathen@enlabs.se/ +46 70-525 27 77 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 09:20 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/