Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Eolus Vind

Nordic wind power developer

Eolus Vind

Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.Goda vindlägen

Eolus Vind är en vindkraftsprojektör, vilket innebär att bolaget hjälper kunder att etablera nyckelfärdiga vindkraftverk för elproduktion. Bolaget är oberoende vilket innebär att Eolus inte arbetar med en viss tillverkare eller underleverantör utan varje projekt optimeras utifrån förutsättningarna. Vid sidan av projekteringen förvaltar bolaget också egna vindkraftverk för elproduktion vilket är en medvetet minskande del av koncernen (endast 17 MW i 1Q 17/18). Vilket gör bolaget kapitallättare samt mindre riskfyllt i termer av osäkerhet för eventuella nedskrivningar och direkt elprisexponering. Eolus har även en mindre konsultbaserad verksamhet avseende drift- och förvaltning. Konsultverksamheten är på låga nivåer men en kraftigt ökande verksamhet allt eftersom vindparker överlämnas till kund med tillhörande drift och förvaltningstjänster.

Eolus Vind har sedan 1990-talet varit aktiva på den relativt unga vindkraftsmarknaden och är den oberoende aktör som medverkat vid flest etableringar av vindkraftverk i Sverige. Under denna tid har bolaget byggt upp en erfarenhet som nu används för att kunna få ut största möjliga värde både åt bolagets kunder och i den egna förvaltningen. I etableringen av ett nytt vindkraftverk krävs en bred kunskapsbas inom alltifrån elmarknad och gällande lagstiftning till analys av vindlägen. Analys av vindlägen är en central process. Vindens energiinnehåll ökar exponentiellt med kubiken på vindstyrkan. Detta innebär att även små förändringar i medelvind kan få stora effekter på produktionen.

Projektpipeline i närtid med prioriterade projekt:

Projektör inom Vindkraft

Eolus verksamhet är som sagt indelad i tre delar; Projektering, Förvaltning och Konsultverksamhet, där projekteringen är störst, följt av förvaltningsdelen. Att etablera ett nytt vindkraftverk är en förhållandevis omfattande process som innefattar de tre faserna förprojektering, projektering och etablering. Den första nyckelprocessen är att finna goda vindlägen och teckna arrendeavtal med markägare. Därefter vidtar analyser av vindläget och bedömningar av etableringskostnader. Nödvändiga tillstånd söks och därefter fattas beslut om etablering. I etableringsfasen utgörs de största projektutgifterna av vindkraftverk, fundament, elanslutning samt väg och kranplats. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en både tids- och kompetenskrävande process och det är precis här Eolus Vind med sin erfarenhet vill vara den självklara partnern.

Eolus har ett uttalat mål om att fokusera på lönsamhet i sina vindkraftprojekt. Att varje ny etablering ska vara en lönsam elproducerande enhet är prioriterat framför att snabbt ta marknadsandelar. Målsättningen är att verk som säljs till kunder, så långt som möjligt, skall finansieras genom förskott från dessa från och med det att verken upphandlats.

Lagar och förordningar en förutsättning

Givet att verket inte säljs flyttas det in i Eolus förvaltningsverksamhet. Här består intäkterna istället av försäljning av den el som produceras med verket. Dessutom får producenter av förnyelsebar el certifikat kopplat till sin elproduktion som sedan kan säljas och innebära ytterligare intäkter. Eolus har även en mindre renodlad konsultverksamhet som växer snabbt men från relativt låga nivåer.

Vindkraft står idag för ca 10% av Sveriges elproduktion. Sverige är väl lämpat för vindkraft med stora obebodda landytor och långa vindrika kuster samt lättillgänglig terräng och extraordinärt välutvecklad infrastruktur. Eolus beskriver dock sin marknad som hela Norden och har även projekt i våra grannländer. Vidare har Eolus under senaste tid etablerat sig i USA; Kalifornien och Nevada som är projekt under utveckling där ambitionen är att få tillstånd under 2018. Vindkraftindustrin är förhållandevis beroende av politik, lagar och regleringar. Sektorn finansieras fortsatt delvis av de certifikat som är effekten av olika typer av fördrag och mål som sätts upp både nationellt och globalt. Att följa den politiska utvecklingen är därför en central del både för Eolus själva och för investerare i bolaget.