Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Delårsrapport januari-september 2011

08:47 / 27 October 2011 Eurocon Press release

Perioden 1 januari - 30 september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 117,5 (92,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (9,6) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,4 (9,5) MSEK
 • Resultatet efter schablonskatt uppgick till 10,7 (6,0) MSEK
 • Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,28 (0,16) SEK
 • Goodwillavskrivningarna uppgick till 2,2 (1,8) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 26,7 (22,2) MSEK och soliditeten till 50,0 (50,7) procent vid periodens slut Perioden 1 juli - 30 september 2011
 • Nettoomsättningen uppgick till 34,0 (29,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (2,6) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,7 (2,5) MSEK
 • Resultatet efter schablonskatt uppgick till 3,4 (1,4) MSEK
 • Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till SEK 0,09 (0,04)
 • Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,8 (0,6) MSEK

Kommentar av VD Peter Johansson Eurocon hade en fortsatt bra utveckling med stark omsättning och resultattillväxt. Omsättningen uppgick till 117,5 MSEK (92,5 MSEK) och vi kan efter det tredje kvartalet uppvisa ett rörelseresultat om 15,5 MSEK (9,6 MSEK), vilket ger en rörelsemarginal om13,1 procent (10,6 procent).

Vi har under året haft en mycket hög debiteringsgrad, 92,2 procent (87,0 procent). En bidragande orsak till våra framgångar har varit den höga aktivitet som präglat den svenska industrin. Oron på de finansiella marknaderna har ännu inte påverkat oss nämnvärt. Konjunkturutvecklingen den närmaste framtiden är svårare än vanligt att förutspå. Vi fokuserar på att förstärka oss på marknadssidan dels för att stå starka vid en ökad oro på marknaden och dels för att företaget har vuxit och kräver större marknadsinsatser för framtiden.

Vi har på ett bra sätt lyckats uppfylla vårt mål att bibehålla lönsamheten och kvaliteten trots att vi haft en relativt stor omsättnings- och personalökning under 2011. Vi har haft en god hjälp av den starka efterfrågan som präglat innevarande år i arbetet att genomföra tillväxten. Personalökningen var 21,8 procent och den kommer dels från förvärv men även genom organisk tillväxt i befintliga verksamheter. Förvärvet av Hydlings Ingenjörsbyrå i Härnösand har ännu inte hunnit påverka medelantalet årsanställda eftersom det är en beräknad siffra och de införlivades i Eurocon från den första september. Under perioden har vi haft ett femtontal underkonsulter inhyrda.

Under perioden har några av våra kunder fattat beslut om investeringar som ska genomföras, men som ännu inte upphandlats. Vi avvaktar också det fjärde kvartalet där våra kunder inom industrisegmentet normalt beslutar om större investeringar. Vår ambition är att få ta del av några av de investeringar som beslutas och vi hoppas att de inte skjuts upp beroende på finansoron.

Eurocon har idag 150 välmeriterade medarbetare och vår ambition är att fortsätta växa lönsamt både genom förvärv och genom organisk tillväxt.

För ytterligare information kontakta: Peter Johansson, VD och koncernchef Tel: 076-7675801 e-post: mailto:

Marknad och kunder Vi har vunnit nya uppdrag hos bland annat Zellstoff Stendal i Tyskland, Holmen Hallstavik och Metso Paper. Dessutom har befintliga uppdrag utökats hos SCA Östrand, Holmen Iggesunds Bruk, M-real Husum, Akzo i Örnsköldsvik, Andritz och Domsjö Fabriker.

Vi har erhållit beställningar från nya kunder och en av dem är Boliden som köpt vårt projekthanteringsverktyg SiteBase. Vi har även fått vårt första uppdrag i samarbete med Metso Minerals till Northland i Pajala, samt ett mindre uppdrag till SCA Munksund. Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi har en bra tillväxt på kundsidan.

Medarbetare Medelantalet årsanställda uppgick till 151. Omsättning och resultatutveckling Totala omsättningen efter tredje kvartalet 2011 uppgick till 117,5 (92,5) MSEK, en ökning med 26,8 procent jämfört med samma period 2010. Ökningen kan förklaras med nya uppdrag och redan pågående uppdrag som vuxit. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 15,5 (9,6) MSEK, en ökning med 61,5 procent jämfört med samma period 2010. Resultatökningen är i huvudsak hänförlig till den höga debiteringsgraden.

Eurocon

Show as PDF