Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Delårsrapport januari-juni 2012

09:25 / 27 August 2012 Eurocon Press release

Perioden 1 januari - 30 juni 2012

 • Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till 83,8 (83,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,8) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,7 (10,7) MSEK
 • Resultatet efter schablonskatt uppgick till 5,8 (7,3) MSEK
 • Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,14 (0,20) SEK
 • Goodwillavskrivningarna uppgick till 1,9 (1,4) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 24,9 (30,9) MSEK och soliditeten till 51,1 (44,5) procent vid periodens slut Perioden 1 april - 30 juni 2012
 • Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till 42,2 (38,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (4,4) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,8 (4,6) MSEK
 • Resultatet efter schablonskatt uppgick till 1,7 (2,9) MSEK
 • Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till SEK 0,04 (0,08)
 • Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,9 (0,7) MSEK

Kommentar av VD Peter Johansson Under det första halvåret har vi haft en fortsatt god efterfrågan av våra tjänster vilket resulterat i en omsättning som motsvarar fjolårets nivå, 83,8 ( 83,5) MSEK. Omsättningen har påverkats positivt av förvärvet av Eurocon SiteBase AB samt fler anställda konsulter samtidigt som lägre debiteringsgrad och ökad frånvaro verkat i motsatt riktning. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 7,1 (9,8) MSEK med en rörelsemarginal på 8,5 (11,8) procent. Detta efter det att goodwill motsvarande 1,9 (1,4) MSEK avräknats.

Det lägre resultatet förklaras med att vi tagit kostnader för att utveckla våra interna system, ökat personalstyrkan, lägre debiteringsgrad samt av ett högre uttag av kompledighet, semester och föräldraledighet. Fjolårets debiteringsgrad på över 94 procent var extremt hög och inte långsiktigt hållbar. Målet är att debiteringsgraden ska ligga uthålligt över 85 %.

Vi har under det andra kvartalet genomfört ett antal nödvändiga interna strukturförbättringar. Vi har lanserat ett nytt intranät, uppgraderat vårt kvalitetssystem samt gjort en översyn av våra administrativa system. De största åtgärderna genomfördes under andra kvartalet och kommer att slutföras under kvartal tre. Detta för att säkra en god struktur för fortsatt tillväxt. Förbättringarna har utförts med egen personal men även genom inköpta tjänster. Åtgärderna har påverkat vår debiteringsgrad och resultatet för det andra kvartalet.

Kontoret i Stockholm som etablerades under det första kvartalet är nu igång med god beläggning och bemannas av tre medarbetare.

Vår övergripande målsättning, att fördubbla omsättningen och antalet medarbetare löpande på fem år kvarstår.

Den oro för försämrade konjunkturutsikter i världsekonomin som tilltagit i augusti har ännu inte påverkat vår orderingång men vi följer utvecklingen noggrant. För ytterligare information kontakta: Peter Johansson, VD och koncernchef Tel: 076-7675801, e-post: mailto:

Eurocon

Show as PDF