Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

12:01 / 29 April 2014 Eurocon Press release

Delårsrapport januari-mars 2014

Perioden 1 januari – 31 mars 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 43,6 (38,2) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (4,5) MSEK
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 (4,8) MSEK
• Resultatet efter schablonskatt uppgick till 3,2 (3,8) MSEK
• Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,08 (0,09) SEK
• Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Koncernens likvida medel uppgick till 13,7 (28,8) MSEK och soliditeten till 56,1 (57,1) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocon redovisade en rörelsemarginal på 9,6 (11,7) procent samt en medarbetartillväxt med 18 procent vilket innebär 177 (150) medarbetare. Huvuddelen av medarbetartillväxten kommer från förvärvet av Automation West AB. Rörelsemarginalen har höjts i jämförelse med det sista halvåret 2013. Efter årsskiftet upplever vi en förbättrad marknad och ser en ökad projektaktivitet inom de industrisegment där vi är aktiva, framförallt inom den svenska skogsindustrin. Vi har erhållit ett antal nya uppdrag under det första kvartalet som har stor potential. Internt arbetar vi med att förbättra vår kostnadseffektivitet.

Den första januari ändrade vi redovisningsprincip till IFRS och vi har därmed anpassat föregående års jämförande siffror till detta. Mer information finns under rubriken ”Redovisningsprinciper” på sidan fem. Under perioden avyttrades ägandet i Eurocon GmbH och den första april förvärvades resterande del av Eurocon Stockholm AB. Mer information finns under punkten ”Förvärv och avyttringar” på sidan fyra.

Nettomsättningen för det första kvartalet är högre i jämförelse med samma period föregående år; 43,5 (38,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (4,5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 (-2,3) MSEK. Den ökade omsättningen kommer delvis från förvärvet av Automation West AB men även från den löpande verksamheten. Debiteringsgraden har minskat till 82,5 (85,3) procent. Vårt fokus ligger fortfarande på att ytterligare förstärka vår närvaro i hela Sverige samt att erhålla fler nya uppdrag och nya kunder.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson, CEO och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/