Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon Consulting: Kommuniké från Årsstämman 2015-04-28

07:44 / 29 April 2015 Eurocon Press release

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.
* Vid stämman var 11 696 780 (28,21%) av totalt 41 462 127 aktier representerade.
* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en
   utdelning med 0,15 SEK per aktie.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
   Marie Berglund, ordförande (extern),
Richard Hellekant, ledamot (extern),
   Peter Blomqvist, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot
För mer information:

Peter Johansson, VD

060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se (peter.johansson@eurocon.se)

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 180 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads-, gruv- och stål-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/