Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Delårsrapport januari - mars 2017

08:00 / 4 May 2017 Eurocon Press release

Koncernen januari-mars 2017 
  • Nettoomsättningen ökade till 61,7 (51,0) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade till 9,7 (3,1) MSEK
  • Rörelsemarginalen ökade till 15,7 (6,1) procent
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 9,7 (3,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 7,6 (2,4) MSEK
  • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 0,18 (0,06) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (3,1) MSEK
  • Koncernens likvida medel ökade till 29,2 (19,8) MSEK och soliditeten ökade till 59,9 (54,4) procent vid periodens slut                      

Kommentar av VD Peter Johansson 

Vi har haft en mycket bra start på året där jag med stor glädje kan rapportera att vi i första kvartalet uppnått vårt resultatmål med marginal. Vi redovisar ett rörelseresultat som ökat med 213 procent till 9,7 (3,1) MSEK med en rörelsemarginal om 15,7 (6,1) procent. Omsättningen ökade med 21,0 (5,1) procent och landade på 61,7 (51,0) MSEK. För ett första kvartal noterar vi därmed den högsta omsättningen och rörelseresultatet vi haft i företagets historia. Efterfrågan på våra tjänster ökade under sista kvartalet 2016 och så har det fortsatt under det första kvartalet 2017, framförallt inom skogs- och gruvindustrin.

Inom segmentet Engineering har året startat på ett positivt sätt. Inom skogsindustrin ser vi ett antal investeringsprojekt som pågår, och vi ser att det tillkommer fler projekt under året. Projektet med Östrands massafabriks om- och tillbyggnad pågår och de uppföljningar som görs regelbundet visar att projektet framskrider enligt plan för vår del. Även projektet med Elof Hansson International AB och APP med deras fabrik i Indonesien följer planerna efter en senarelagd startup. Vi har även vunnit ett antal nya uppdrag av mindre storlek hos befintliga kunder som Holmen och Mondi. Under senare delen av kvartalet har aktiviteterna hos våra kunder i Kiruna ökat vilket varit till gagn för vår verksamhet längst i norr, men trots detta är det en bit kvar innan vi kan känna oss nöjda.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande med investeringar men vi såg en liten förbättring i slutet av kvartalet. En annan orsak till det lägre resultatet är att utvecklingen av nya mjukvaran SiteBase 7 har tagit längre tid än beräknat. Den lanserades under 2016 och under det kommande året förväntar vi oss nya större affärer. Vi har vunnit ett uppdrag hos Akzo under de sista dagarna i kvartalet.

Vi ser ett antal nya intressanta projekt som vi eventuellt kan bli involverade i under 2017. Det är även uppmuntrande att konstatera att de åtgärder och förändringar vi genomförde under 2016 har gett ett bra resultat. För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Det är mycket stimulerande med en så stark inledning på året. Om resten av 2017 fortsätter på samma sätt ser det mycket bra ut för Eurocon.

Örnsköldsvik i maj 2017

Peter Johansson
VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017. 

Eurocon är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/