Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork lämnar justerad bokslutskommuniké för 2008 och senarelägger årsstämma

08:42 / 20 April 2009 eWork Press release

eWork lämnar idag justerad bokslutskommuniké för helåret 2008. Ett redovisningsfel har upptäckts i samband med att ett nytt ekonomisystem införts. Felet har en negativ resultateffekt före skatt om 6,7 MSEK som belastar 2008. Rörelseresultatet för helåret uppgår därmed till 40,4 MSEK (föregående år 37,7 MSEK). Årsstämman flyttas till 28 maj.

Efter ett flertal år av kraftig tillväxt fattade eWorks styrelse under 2007 beslut om en rad åtgärder för att förstärka koncernens ekonomistyrning. År 2007 rekryterades ny finanschef, arbete med att byta ekonomisystem inleddes och en övergång till IFRS beslutades.

Vid övergången till nytt ekonomisystem upptäcktes ett fel i integrationen mellan bolagets avtalshanterings- och redovisningssystem. Felet har medfört en systematisk eftersläpning vid konteringen av kostnader för konsulttjänster vilket i sin tur lett till en felaktig periodisering av dessa. På grund av felets begränsade omfattning i varje enskild rapportperiod i kombination med den kraftigt ökade fakturavolymen uppdagades problemet först i samband med införandet av det nya ekonomisystemet.

Inför den ursprungliga bokslutskommunikén rapporterades en positiv resultateffekt om 2,2 MSEK hänförlig till systemfelet. Efter en manuell genomgång av samtliga transaktioner under första kvartalet 2009 har dessvärre en negativ resultateffekt, hänförlig till samma fel, om 8,9 MSEK identifierats. Felets totala storlek medför följaktligen en belastning av helårsresultatet för 2008 med 6,7 MSEK, motsvarande 4,8 MSEK efter skatt.

Den systematiska felkonteringen av kostnader har enligt bolagets utredning uppkommit under en längre period. Resultateffekten varje enskild period har varit begränsad vilket kombinerat med kraftigt ökade volymer har försvårat upptäckt vid manuell granskning. Effekten har ackumulerats över tiden. Felet och därmed resultateffekten är således endast till en del hänförliga till fjärde kvartalet 2008 och har därför redovisats som en särskild post i resultaträkningen (jämförelsestörande kostnader). Sannolikt har en icke försumbar del av resultateffekten om 6,7 MSEK i praktiken uppkommit före 2008. Justeringen av kostnaderna redovisas dock i sin helhet fjärde kvartalet 2008. För att fastställa felets omfattning har samtliga intäkter och kostnader relaterade till konsulter på uppdrag under första kvartalet 2009 granskats manuellt.

För att säkerställa att alla fel nu är upptäckta, åtgärdade och att liknande fel inte upprepas har styrelsen anlitat Ernst & Young för att biträda och kvalitetssäkra det omfattande utredningsarbetet. Dessutom har en total översyn av koncernens ekonomirutiner inletts.

Styrelsen har beslutat att flytta bolagsstämman från 27 april till 28 maj vartill kallelse kommer att publiceras inom kort.

Styrelsen i eWork Scandinavia AB

För mer information, kontakta:

Claes Ruthberg, Vd eWork Scandinavia AB. Tel: +46 (8)-50 60 55 00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=959781

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=959783

Show as PDF