Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Beslut från eWorks årsstämma den 28 maj 2009-05-29

13:27 / 29 May 2009 eWork Press release

UTDELNING Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 1,10 kronor per aktie, med avstämningsdag den 1 juni 2009 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden (tidigare VPC) den 4 juni 2009.

STYRELSE OCH ARVODEN eWorks styrelse består av Jeanette Almberg, Magnus Berglind, Dan Berlin, Sven Hagströmer, Claes Ruthberg, Staffan Salén och Erik Törnberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, ska utgå med samma belopp som 2008, det vill säga 75.000 kronor till vardera styrelseledamot.

REVISOR Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av det registrerade revisorsbolaget KPMG AB, med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning och erhållen offert.

VALBEREDNING Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att inrätta en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (vd och vice vd).

NYEMISSION Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

TECKNINGSOPTIONER Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av totalt högst 750.000 teckningsoptioner, avsedda för ett incitamentsprogram i tre delar för företagets personal.

Stockholm den 29 maj 2009

eWork Scandinavia AB (publ)


Frågor besvaras av Claes Ruthberg, verkställande direktör, telefon 08 – 50 60 55 05.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=979625

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=979626

Show as PDF