Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Beslut från eWorks årsstämma den 26 april 2010

16:50 / 26 April 2010 eWork Press release

UTDELNING Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 0,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 29 april 2010 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden (tidigare VPC) den 5 maj 2010.

STYRELSE OCH ARVODEN eWorks styrelse består av Jeanette Almberg, Magnus Berglind, Dan Berlin, Sven Hagströmer, Claes Ruthberg, Staffan Salén och Erik Törnberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, ska utgå med 76.875 kronor till vardera styrelseledamot.

REVISION Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning och erhållen offert.

VALBEREDNING Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att inrätta en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

NYEMISSION Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Stockholm den 26 april 2010

eWork Scandinavia AB (publ)

Frågor besvaras av Claes Ruthberg, verkställande direktör, telefon 08 – 50 60 55 05 och Ulf Henning, CFO, telefon 08 – 50 60 55 12.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1121815