Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Beslut från eWorks årsstämma den 24 april 2012

17:17 / 24 April 2012 eWork Press release

UTDELNING Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 1,85 kronor per aktie, med avstämningsdag den 27 april 2012 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden den 3 maj 2012.

STYRELSE OCH ARVODEN eWorks styrelse består av Jeanette Almberg, Magnus Berglind, Dan Berlin, Sven Hagströmer, Claes Ruthberg, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Törnberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Salén. Allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, ska utgå med 83.000 kronor till vardera styrelseledamot.

REVISION Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning och erhållen offert.

VALBEREDNING Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att inrätta en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessutom beslutade Årsstämman att bonus till ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 5 % av bolagets resultat före skatt.

INCITAMENTSPROGRAM Årsstämman beslutade i enighet med styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram uppdelat på tre delprogram

NYEMISSION Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Stockholm den 24 april 2012

eWork Scandinavia AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 12, mobiltelefon: 070-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 900 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med bas i Sverige, Finland, Danmark och Norge levererar eWork konsulter globalt. eWorks affärsmodell bygger på ett nätverk med över 50 000 konsulter och ramavtal med fler än 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1662939

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1662940

Show as PDF