Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Kallelse till årsstämma 2015 i eWork Scandinavia AB (publ)

15:00 / 23 March 2015 eWork Press release

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm.

Kallelsen innehåller följande förslag till beslut:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens ordförande), Öystein Engebretsen och Staffan Salén, föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 sker med 2,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april 2015. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 29 april 2015.

Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)
Valberedningen, representerande cirka 55 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Clas Ruthberg, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Vidare föreslås att styrelsearvode utgår till ordföranden med SEK 288 400 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 144 200 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 8 400 för ordföranden och SEK 4 200 för övriga ledamöter. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning skall inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.ework.se

Val av styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.

Val av revisorer (punkt 11)
Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

I kallelsen till årsstämma finns också följande förslag till beslut, som preciseras och motiveras i den kompletta kallelsen, vilken finns bifogad detta pressmeddelande samt hålls tillgänglig på bolagets hemsida:
  • Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)
  • Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

För ytterligare information, kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

  
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/