Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Kallelse till årsstämma 2016 i eWork Scandinavia AB (publ)

08:00 / 18 March 2016 eWork Press release

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Kallelsen innehåller följande förslag till beslut:

  • Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 sker med 3,25  kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 april 2016. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 april 2016.
  • Valberedningen, representerande mer än 50 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Anna Storåkers och Erik Åfors samt nyval av Mernosh Saatchi. Claes Ruthberg har avböjt omval.
Mernosh Saatchi, född 1979, är grundare och VD för reklambyrån Humblestorm. Hon är styrelseledamot i MQ, Drottningholms slottsteater, IVAs Näringslivsråd och PostkodFöreningen. Mernosh har studerat elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
  • Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.
  • Förslag till beslut om att ansöka om ändring av bolagets namn till eWork Group Sweden AB.
  • Förslag till beslut om incitamentsprogram för de anställda i bolaget
  • Valberedningen föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.
  • Vidare föreslås att styrelsearvode utgår till ordföranden med SEK 297 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 145 800 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 8 600 för ordföranden och SEK 4 300 för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.ework.se.
  • Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.
  • I kallelsen finns också förslag till beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningen består av Magnus Berglind (ordförande), Öystein Engebretsen och Staffan Salén. Motivering och ytterligare precisering av ovanstående beslutsförslag finns i den kompletta kallelsen, vilken finns bifogad detta pressmeddelande samt hålls tillgänglig på bolagets hemsida: www.ework.se

      
För ytterligare information, kontakta:

Magnus Eriksson, vVD, CFO, 46 (0)73 3 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se
Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se

           
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 5 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 160 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/