Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Kallelse till årsstämma 2017 i Ework Group AB (publ)

09:02 / 24 March 2017 eWork Press release

Atieägarna i Ework Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2017 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm. Kallelsen innehåller följande förslag till beslut:

- Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 sker med 4,00 kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 26 april 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2017. 

- Valberedningen, representerande mer än 50 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg, Anna Storåkers och Erik Åfors. 

- Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande. 

- Valberedningen föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman. 

- Vidare föreslås att styrelsearvode utgår till ordföranden med SEK 306 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 153 000 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 9 000 för ordföranden och SEK 4 500 för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

- Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com. 

- Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma. 

- I kallelsen finns också förslag till beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram. 

Valberedningen består av Magnus Berglind (ordförande), Öystein Engebretsen och Staffan Salén. Motivering och ytterligare precisering av ovanstående beslutsförslag finns i den kompletta kallelsen, vilken finns bifogad detta pressmeddelande samt hålls tillgänglig på bolagets hemsida: www.eworkgroup.com.

För ytterligare information, kontakta: 

Magnus Eriksson, vVD, CFO, 46 (0)73 3 82 84 80, magnus.eriksson@eworkgroup.com

Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/