Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2019

10:00 / 23 October 2018 eWork Press release

Eworks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 24 april 2019 i Stockholm. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2018 har valberedningen utsetts inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:
  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund
  • Staffan Salén, utsedd av Salénia AB

Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.comeller per brev till Ework Group AB, att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 31 januari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till arsstamma19@eworkgroup.comsenast den 6 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17
zoran.covic@eworkgroup.com

Magnus Eriksson, vice VD, CFO, 46 (0) 733 82 84 80
magnus.eriksson@eworkgroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 10:00 CET.

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 9 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/