Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Beslut från Eworks årsstämma den 24 april 2018

16:15 / 24 April 2018 eWork Press release

eWork Group AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

UTDELNING
Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 4,50 kronor per aktie, med avstämningsdag för utdelning den 26 april 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2018.

STYRELSE OCH ARVODEN
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna: Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Mernosh Saatchi, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Salén.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 310 000 samt till styrelsens övriga ledamöter SEK 155 000 vardera.

REVISION
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

ANSÖKAN ÄNDRING BOLAGSORDNING AVSEENDE BOLAGETS FIRMANAMN
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ansöka om ändring av bolagets firmanamn till Ework Group AB.

Stockholm den 24 april 2018

eWork Group AB (publ)

Kontaktpersoner för mer information

Zoran Covic, VD och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17

Magnus Eriksson, vice VD och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat I Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har över 8 500 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/