Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Ework Group publicerar bokslutskommuniké, januari - december 2018: Ökad vinst och fortsatt god tillväxt

13:21 / 13 February 2019 eWork Press release

"Fjärde kvartalet avslutade året med förbättrat resultat och god omsättningstillväxt. Vi har under året arbetat intensivt med våra långsiktiga satsningar på affärsutveckling samtidigt som den löpande verksamheten utvecklades väl i Sverige, Norge och Polen, men inte lika bra i Finland och Danmark."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med 2017
  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 3 172 MSEK (2 714).

  • Rörelseresultatet för perioden ökade med 8 procent till 38,9 MSEK (36,0).

  • Orderingången uppgick till 5 776 MSEK (4 590), en ökning med 26 procent.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,73 SEK (1,57).

Helår 2018 jämfört med 2017
  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 11 036 MSEK (9 503).

  • Rörelseresultatet för perioden var 106,5 MSEK (106,3).

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 4,58 SEK (4,65).

  • Orderingången uppgick till 15 796 MSEK (13 510), en ökning med 17 procent.

  • Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en utdelning om 4,50 SEK per aktie (4,50).

  • I ljuset av vinstutvecklingen under 2018 bedöms Ework inte fullt ut nå det finansiella målet för vinst per aktie. Dock består ambitionen att öka vinsten per aktie med 20 procent per år under åren 2019 och 2020. Målet avseende omsättningstillväxt 2016 - 2020 kvarstår.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, 08-50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, 08-50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 13.15 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/