Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Kallelse till årsstämma

11:04 / 2 April 2019 eWork Press release

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587-8708, ("Ework" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 2 maj 2019 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13:30.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 25 april 2019, och
  •  anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredagen den 26 april 2019 klockan 16.00.

Anmälan kan göras skriftligen till Ework Group AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, per telefon 08-50 60 55 00 på vardagar mellan 08.00-17.00 eller per e-post arsstamma19@eworkgroup.com.Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen 25 april 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före angivet datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.eworkgroup.com.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut.
9. Beslut om

a)     fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)    dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

1. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.
2. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
4. Val av revisor.
5. Beslut om principer för hur valberedning utses.
6. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Inför årsstämman 2019 består Eworks valberedning av Magnus Berglind (valberedningens ordförande) (eget innehav och via kapitalförsäkring), Staffan Salén (Salénia AB) och Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund).

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 52,9% av ägande- och röstetalet för samtliga aktier i Ework Group AB.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 sker med 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 maj 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019.

Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att:
  •  antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7), oförändrat, och
  •  antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag.

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (punkt 11) 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår till ordföranden med SEK 316 000, en ökning med SEK 6 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 158 000 vardera, en ökning med SEK 3 000. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår:
  •  omval av styrelseledamöterna Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg, Anna Storåkers och Erik Åfors, och
  •  omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG till revisor för perioden fram till årsstämman 2020. KPMG har meddelat Bolaget att revisor Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation baserad på ett anbudsförfarande i vilket två revisionsbolag lämnat anbud.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman bereda och lägga fram förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt avseende styrelse- och revisorsarvode och principer för valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB, per den 30 september 2019. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring skall tas i beaktande. Dessa tre ägare skall vardera utse en ledamot att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägare eller en grupp större aktieägare utser ledamot att adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess utsedde ledamot ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

a. förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

b. förslag till ordförande vid årsstämman

c. förslag till styrelse

d. förslag till styrelseordförande

e. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete

f. förslag till revisorer

g. förslag till arvode för bolagets revisorer

h. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se årsredovisningen.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig kontant ersättning, övriga förmåner samt pension.

Resultatbonus för verkställande direktör ska årligen fastställas av styrelsen. För verkställande direktören har en bonus inte överstigande 2,00 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts och för vice verkställande direktör har en bonus inte överstigande 1,50 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts. Den totala bonusen för verkställande direktör och vice verkställande direktör tillsammans är maximerad till 3,6 MSEK.

För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 100% av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Pensionsförmåner och ersättningar i form av finansiella instrument m.m. samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

Vid uppsägning från företagets sida ska verkställande direktören vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under 6 månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida gäller motsvarande i 6 månader.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av verkställande direktör.

Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare varierar mellan 3 till 6 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden.

Befattningshavare som inte omfattas av LAS eller motsvarande har utöver uppsägningstid ovan upp till 6 månaders avgångsvederlag.

Vid årsstämman 2017 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika delprogram (2017, 2018 och 2019) och utgör delar i ett och samma incitamentsprogram. Något nytt långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram föreslås därför inte årsstämman 2019.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 17 239 675. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com/se/ir/bolagsstyrning/bolagsstamma/ samt www.eworkgroup.com/se/ir/bolagsstyrning/agare/

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, och på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2019

Ework Group AB
Styrelsen 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/