Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2021

11:01 / 28 October 2020 eWork Press release

Eworks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 28 april 2021 i Stockholm. Valberedningen är utsedd i enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2020. I valberedningen ingår:
  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Staffan Salén, utsedd av Investment AB Arawak

Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.com ellerper brev till Ework Group AB, att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 1 februari 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till arsstamma21@eworkgroup.com senastden 5 mars 2021, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta:
Zoran Covic, VD, 46 (0) 706 65 65 17
zoran.covic@eworkgroup.com
Ola Maalsnes, CFO, 46 (0) 738 68 22 90
ola.maalsnes@eworkgroup.com

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/