Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma

14:20 / 18 December 2020 eWork Press release

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587-8708, ("Ework" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 januari 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan                                      

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den
19 januari 2021, och
  • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 20 januari 2021.

Anmälan kan göras skriftligen till Ework Group AB (publ), ref. Extrastämma jan 21, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, per telefon 08-50 60 55 00 på vardagar mellan 08.00-17.00 eller per e-post extrastammajan21@eworkgroup.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s k rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 21 januari 2021 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före angivet datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före stämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Stämman kommer bl.a. att hållas så kort som möjligt och ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Ework följer noggrant utvecklingen och ber aktieägarna att hålla sig uppdaterade via hemsidan där kontinuerligt uppdaterad information finns.

Ework vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen. Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning kan därför använda fullmaktsformulär som finns tillgängliga på www.eworkgroup.com.

Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att rösta genom s k poströstning enligt tillfälliga lagregler. Ework uppmanar aktieägare att noga överväga att, istället för att närvara personligen, rösta genom poströstning. Formulär för poströstning och instruktioner för hur detta ska ske kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com. Sådant formulär ska skickas till Bolaget på ovanstående postadress eller till extrastammajan21@eworkgroup.comi god tid före stämman, dock senast den 20 januari 2021.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Val av styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Staffan Salén väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 med ett kontant belopp om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 29 januari 2021. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 februari 2021.

Vid årsstämman 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning skulle lämnas till aktieägarna. Per den 31 december 2019 uppgick Bolagets fria egna kapital till 87 586 965 SEK. Vid årsstämman den 4 juni 2020 fattades beslut om att det till förfogande stående beloppet 87 586 965 SEK överfördes i ny räkning, vilket även utgör det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Förutsatt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 53 107 615 SEK av bolagets fria egna kapital. 

Val av styrelseledamot (punkt 8)

Valberedningen föreslår nyval av Frida Westerberg som styrelseledamot (fyllnadsval). Styrelsen får därefter följande sammansättning (fulltalig med sju ledamöter): Staffan Salén (ordförande), Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Dan Berlin, Erik Åfors, Johan Qviberg samt efter nyval Frida Westerberg.

Frida Westerberg (född 1975) är styrelseledamot i Hexatronic och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT. Hon började sin karriär på Goldman Sachs i London, var sedan ansvarig för M&A och affärsutveckling inom Bonnierkoncernen och var senast VD för EQT ägda IP-Only. Frida har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Master från Bocconi Università i Milano.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

17 239 675. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se https://www.eworkgroup.com/se/privacy-personal-data/.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, och på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2020

Ework Group AB
Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/