Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB (publ) preciserar omfattningen av genomförda besparingar

15:02 / 21 September 2020 eWork Press release

Ework Group AB (publ) preciserar härmed att den förväntade omfattningen av de kostnadssänkningar som har genomförts under året är cirka 50 MSEK på årsbasis jämfört med 2019. Kostnadssänkningarna bedöms som varaktiga och väntas få full effekt från och med 2021. De åtgärder som har lett till sänkta kostnader bedöms inte begränsa Eworks fortsatta tillväxtmöjligheter. Intäkt och resultat förväntas dock till följd av covid-19-pandemin påverkas negativt.

Kostnadssänkningarna aviserades redan i slutet av förra året, och har successivt genomförts under innevarande år. Initialt syftade åtgärderna till att dra nytta av genomförda investeringar i förbättrade systemstöd och effektiviseringar av organisationen. Åtgärderna accelererades under första halvåret innevarande år i samband med den betydande osäkerhet kring affärsläget som uppstod genom covid-19-pandemin.

Den förväntade omfattningen offentliggörs nu för att tillgodose det särskilda behov av transparens som har uppkommit genom det budpliktsbud som bolagets största ägare lämnade den 24 augusti i år och den tillhörande erbjudandehandling som förväntas offentliggöras i samband därmed. Den förväntade omfattningen av kostnadssänkningarna uppgår till cirka 50 MSEK på årsbasis, jämfört med 2019 års nivå. Kostnadssänkningarna bedöms som varaktiga och väntas få full effekt från och med 2021.

Trots att storleken på kostnadsminskningarna är betydande, väntas verksamhetens framtida tillväxt inte påverkas negativt.

Som tidigare aviserats förväntas dock Eworks intäkter och resultat påverkas negativt av covid-19-pandemin jämfört med 2019. Osäkerheten kring utvecklingen av affärsläget är även fortsatt stor som en följd av rådande läge i samhällsekonomin.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade eller översiktligt granskade. Ework kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer utan hänvisar i övrigt till bolagets kvartalsrapporter och pressmeddelanden vid väsentliga händelser. 

Kontaktpersoner:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/