Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Beslut från Eworks årsstämma den 28 april 2021

16:05 / 28 April 2021 eWork Press release

Ework Group AB (publ) har idag den 28 april 2021 hållit årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2020, och beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade även att utdelning om 4,50 kronor per aktie ska utgå till aktieägarna. Mot bakgrund av den rådande coronapandemin erbjöds aktieägare möjlighet att rösta genom s.k. poströstning enligt tillfälliga lagregler. Som komplement till VD:s anförande på stämman genomfördes en videoinspelad intervju med VD Zoran Covic. Videon finns tillgänglig via länk nedan och publiceras på bolagets webbplats.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 4,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 30 april 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 5 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och omvalde Dan Berlin, Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg och Staffan Salén till styrelseledamöter. Staffan Salén omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att 324 000 kronor ska utgå i arvode till styrelsens ordförande och 162 000 kronor vardera ska utgå i arvode till övriga styrelseledamöter.

Revisor

Stämman beslutade att till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2020

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning avseende en ny bestämmelse i vilken styrelsen tillåts samla in fullmakter och inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt de förfarande som anges i aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17

Ola Maalsnes, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Videointervju med VD Zoran Covic i anslutning till årsstämman: https://youtu.be/qJesEZB6Q7A

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 16.00 CET.

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/