Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

15:00 / 25 April 2013 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 17,6% och uppgick till 181,3 (154,2) MSEK. · Driftnettot ökade med 24,9% och uppgick till 109,8 (87,9) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 60,6 (57,0)%. · Förvaltningsresultatet uppgick till 61,4 (50,1) MSEK, per aktie 1,16 (0,96) kr. · Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 875,4 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB. · Resultat efter skatt uppgick till 145,9 (63,4) MSEK, per aktie 2,75 (1,22) kr. · Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:

-       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr -       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK -       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK -       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Det rullande årliga förvaltningsresultatet, justerat för uteblivit driftnetto i fastigheten Riksby 1:13 till följd av Panaxias konkurs i september 2012, ökade räntekostnader för överlikviditet avsatta inför förestående affärer samt vissa engångsposter under första kvartalet, uppgick sammantaget till cirka 290 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 15:00.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-2013,c9406670

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9406670/116905.pdf

Show as PDF