Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

12:30 / 9 July 2013 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 15,9% och uppgick till 358,4 (309,3) MSEK. · Driftnettot ökade med 23,4% och uppgick till 228,0 (184,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 63,6 (59,7)%. · Förvaltningsresultatet uppgick till 132,1 (104,7) MSEK, per aktie 2,49 (2,00) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 315 MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 8 361,8 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB. · Resultat efter skatt uppgick till 148,1 (189,4) MSEK, per aktie 2,79 (3,62) kr. · Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål: -       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr -       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK -       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK -       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 kl 12:30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---30-juni-2013,c9439681

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9439681/141059.pdf

Show as PDF