Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Valberedning i FastPartner utsedd

07:45 / 10 November 2016 Fastpartner Press release

Vid konstituerande sammanträde den 9 november 2016 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Matts Hellström, Nordea Investment Funds och Anders Keller, Compactor Fastigheter AB, till ledamöter i FastPartners valberedning. Valberedningen valde Anders Keller till ordförande i valberedningen.

Vid FastPartners årsstämma den 28 april 2016 beslutades att bolaget ska utse en valberedning med uppgift att till kommande årsstämma bereda och framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti 2016 äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i FastPartner AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan gör det till FastPartner AB, Att: Anders Keller, Box 55625, 102 14 Stockholm.

                                                                   

Stockholm den 10 november 2016

För vidare information vänligen kontakta:
Anders Keller, Valberedningens ordförande
Tel: 0707 - 74 68 03

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:45 den 10 november 2016.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/