Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner tillförs 714 miljoner kronor i eget kapital

07:00 / 13 December 2019 Fastpartner Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA, ELLER I ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fastpartner AB (publ) ("Fastpartner") har emitterat 8 500 000 stamaktier av serie D. Priset i erbjudandet fastställdes till 84 kronor per aktie efter ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding). Erbjudandet kommer att tillföra Fastpartner en total likvid om 714 miljoner kronor (före transaktionskostnader).

Intresset för erbjudandet var stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och utlandet som allmänheten i Sverige. Detta resulterade i att utökningsoptionen utnyttjades till fullo.

Fastpartners ansökan om upptagande till handel av D-aktierna på Nasdaq Stockholm har godkänts och handeln i aktierna inleds idag. Kortnamnet för D-aktierna är FPAR D. Likviddag förväntas vara den 17 december 2019.

Emission av D-aktierna är ett led i Fastpartners arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade. Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med D-aktierna.

Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i bolaget. Fastpartners aktiekapital kommer att öka med cirka 28 333 333 kronor i samband med nyemissionen.

Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux är Global Coordinator och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Stockholm den 13 december 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 07:00.
     
  
Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får ej distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA (inklusive dess territorier och provinser, stater inom USA eller District of Columbia). Detta pressmeddelande är ej del av och utgör inte något erbjudande eller uppmanande att köpa eller teckna värdepapper i USA. De D-aktier som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933.

D-aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA och de kommer inte heller att erbjudas i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan registrering skulle vara otillåten, och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande är distribuerat i länder som är medlemmar av det europeiska ekonomiska samarbetet där Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande Delegerade Förordningar ("Prospektreglerna") är tillämpliga, endast till sådana personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i Prospektreglerna i sådana medlemsländer och till sådana personer till vilka detta dokument på lagliga grunder kan vara riktad och inga sådana övriga personer som inte är relevanta personer eller inte är kvalificerade investerare får agera på basis av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Swedbank AB (publ) ("Global Coordinator") agerar exklusivt för Fastpartner AB (publ) och ingen annan i samband med erbjudandet och upptagandet av handel av D-aktien, och kommer inte att betrakta någon annan person som sin kund i förhållande till erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Fastpartner AB (publ) för tillhandahållande av det skydd som kund erhåller, eller för att ge rådgivning i relation till erbjudandet eller innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, åtgärd eller annan fråga omnämnd häri.

Varken Global Coordinator eller något av dess dotterföretag, närstående eller partners, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare, agenter eller någon annan person, accepterar något ansvar eller skyldighet av något slag för, eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, avseende sanningen, korrektheten, fullständigheten eller riktigheten av informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon annan information som relaterar till Fastpartner AB (publ), eller något av dess dotter- eller närståendeföretag, varken skriftlig, muntlig eller i en visuell eller elektronisk form och oavsett hur den har tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer från något användande av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i samband med detta.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/