Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

13:30 / 3 July 2020 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 10,9% och uppgick till 892,3 (804,4) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 16,0% och uppgick till 638,5 (550,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 71,6 (68,4)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 22,8% och uppgick till 463,0 (377,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,53 (2,08) kr.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (870) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 29 883,4 (28 172,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -112,6 (817,5) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 254,0 (896,6) MSEK, per stamaktie av serie A 1,23 (4,85) kr.

  • Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. I bokslutskommunikén 2019 meddelade bolaget att nya mål skulle presenteras i delårsrapporten per 31 mars 2020. Med anledning av rådande situation som Sverige och övriga världen befinner sig i kommer nya mål att presenteras när marknadsläget efter Covid-19 har stabiliserats.

 

Stockholm den 3 juli 2020

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 kl 13:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/