Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Formpipe

Enterprise content management

Formpipe

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda i informationsflödet för företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten sker inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket är det samlade namnet för affärssystem som hanterar informationsflödet inom ett företag.Enterprise Content Management

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda för företag och organisationer. Bolaget är verksamt inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket enklast översätts till dokument- och ärendehantering. I och med de ständigt ökande informationsvolymer som vi ser i dagens samhälle räcker inte alltid enkla mappsystem till för organisationer och företag. ECM-system syftar till att systematisera och kontrollera informationsflödet genom att den sätts i ett sammanhang och styrs utifrån fördefinierade processer.

Med ECM-system erhålls därmed en ökad kvalitet både i själva informationen som sådan såväl som i distributionen av informationen, det vill säga avsändare och mottagare. Genom att rätt information kommer till rätt person vid rätt tidpunkt ökar organisationen sin effektivitet och konkurrenskraft. Historiskt har organisationer arbetat mycket med att effektivisera produktionsapparater men i dagens tjänstesamhälle är det istället tjänstemän och deras processer som förväntas hamna i fokus, ett lean-tänk för tjänstemän helt enkelt.

~65% av försäljning från mjukvara   

Formpipes huvudsakliga intäktsmodell är försäljning av licens med tillhörande support- och underhållsavtal, normalt 15-20 % av licensvärdet. Licensförsäljningen intäktsförs omedelbart medan support- och underhållsavtalet faktureras i förskott, normalt årsvis, men intäktsförs löpande under perioden som avses. Support-och underhållsavtalen löper så länge kunden använder produkten och är därmed av så kallad återkommande karaktär. En allt större del av försäljningen sker genom SaaS(Software as a Service)-avtal där kunden istället betalar en löpande licensavgift där support och underhåll är inkluderat. Även intäkter från SaaS-avtal är av så kallad återkommande karaktär. Bolaget har därtill konsultintäkter (leveransintäkter), framförallt på den danska marknaden men även i Sverige.  

Offentlig och privat sektor

En majoritet av bolagets omsättning kommer från den offentliga sektorn i Sverige och Danmark där bolaget är den marknadsledande leverantören. Denna försäljning är delvis beroende av nationella ramavtal och bestämmelser kring upphandlingar.  Den privata sektorn beräknas bli alltmer intressant vartefter kunskapen om ECM och vilka effektivitetsbesparingar som är möjliga ökar. Inom den privata sektorn är det framförallt Life Science och Bioteknik som är extra prioriterat då dokumentationskraven är enorma inom denna bransch. Hittills har dock produkten Lasernet, som säljs till en bred palett av branscher i flertalet länder via partners, lyckats bäst inom privat sektor.

Brett produktutbud            

Formpipe erbjuder ECM inom fyra huvudsakliga områden: Case and Document Management, Customer Communications Management, Grants Management och Structured Data Archiving.

Case and Document Management
Produktgruppen är Formpipes största, vilken utgör cirka 50% av försäljningen, och innehåller W3D3, Platina och Acadre samt produkter för sektorerna Life Science och Legal. De tre förstnämnda fyller i stort sett samma funktion som dokument- och ärendehanteringssystem i huvudsak inom offentlig sektor men skiljer sig avseende anpassningsmöjligheter och huvudsaklig marknad.

Customer Communications Management
Segmentet utgörs av produkten Lasernet som står för cirka 15% av försäljningen och riktas, till skillnad från merparten av övriga produkter, främst mot privat sektor. Lasernet anpassar, formaterar och distribuerar material avsett för kommunikation med kunder och andra affärspartners.

Grants Management
Produktgruppen utgörs av TAP, TAS som tillsammans står för cirka 25% av försäljningen. Produkterna hanterar ansökningar och bidrag för både bidragsfinansiärer och mottagare. Verksamheten är koncentrerad till Danmark och har koncernens högsta andel leveransintäkter (70%).

Structured Data Archiving
Segmentet utgörs av produkterna Long-Term Archive samt Email Filing och svarar för cirka 7% av Formpipes försäljning. Long-Term Archive tillhandahåller strukturerad långtidslagring och kundbasen domineras hittills av svenska kommuner, där Formpipe under 2016 vann 61% av upphandlingar inom ramavtalet med svensk offentlig sektor.