Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kallelse Till Årsstämma I FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 14 February 2008 Formpipe Press release

Aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 mars 2008 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan till stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 mars 2008; - dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress FormPipe Software AB, attention: Lisa Kellner, Box 231 31, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99 eller via e-post till , senast fredagen den 7 mars 2008, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) fredagen den 7 mars 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Verkställande direktörens anförande 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning 8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler 16. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 17. Aktieägares förslag om inrättande och val av nomineringskommitté 18. Stämmans avslutande

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10) Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 skall lämnas.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 13-14) Aktieägare representerande ca 3,4 procent av Bolagets totala röstetal har anmält att de föreslår omval av styrelseledamöterna Tomas Julin, Staffan Torstensson, Jon Pettersson och Lennart Pihl. Arvode föreslås utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 355 000 kronor). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

För beslut enligt punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 510 766 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 51 076,60 kronor.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 12 mars 2008 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 22 februari 2008 till och med 12 mars 2008, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda och ledande befattningshavare ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

För beslut enligt punkt 16 ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan tillsammans med handlingar enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, från och med torsdagen den 28 februari 2008. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.formpipe.se.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman

Stockholm i februari 2008 FormPipe Software AB (publ) Styrelsen

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF