Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Vetenskapsrådet, FAS och Formas via sin partner Sigma

09:40 / 11 May 2011 Formpipe Press release

Vetenskapsrådet, FAS och Formas har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten FormPipe Platina via FormPipe Softwares partner Sigma. Det totala ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 2,8 Mkr, Sigma står som tjänsteleverantör.

Av det totala ordervärdet om 2,8 Mkr kommer 1,3 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2011. Resterande ordervärde intäktsförs löpande under avtalets giltighet.

Vetenskapsrådet är den största finansiären av svensk grundforskning, varje år fördelar de cirka 4,5 miljarder kronor. Vetenskapsrådet, FAS och Formas ska bland annat använda FormPipe Platina som plattform för att hantera ansökningar från forskare om forskningsmedel elektroniskt.

- Svenska myndigheter ligger långt framme när det gäller e-förvaltning och e-tjänster och ofta väljs FormPipe Softwares produkter som plattform, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi behövde ett modernt IT-stöd för alla faser i ansökningsprocessen; från administration av bidragsform och utlysning till ansökan, beslut och återrapportering. Vi sökte ett system som bidrar till ett effektivt arbetssätt och tillhandahåller så stor automatik som möjligt i arbetsprocessen. Samtidigt sökte vi ett system som är flexibelt, så att vi kan nyttja systemet även när bidragsformer förändras. FormPipe Platina uppfyllde våra krav allra bäst, säger Torulf Lind, IT-strateg hos Vetenskapsrådet.

- FormPipe Platina är en förstklassig ECM-produkt för att hantera arbetsprocesser elektroniskt. Vi har under flera år bevisat för våra kunder att vi kan leverera betydande effektivitetsvinster med lösningar byggda på FormPipe Platina och vi är stolta över att ha fått förtroendet från Vetenskapsrådet, säger Michael Lauridsen på Sigma.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Torulf Lind, IT strateg Vetenskapsrådet, 08 - 546 44 297

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 11 maj 2011.

FormPipe Software AB