Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké januari-december 2011

08:48 / 31 January 2012 Formpipe Press release

Stark avslutning på året - styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 20 % till 0,60 kr (0,50 kr) per aktie.

Perioden 1 januari - 31 december 2011

 • Nettoomsättning 112,5 Mkr (112,0 Mkr)
 • Systemintäkter 105,3 Mkr (96,7 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 30,4 Mkr (20,0 Mkr)
 • Rörelseresultat 20,2 Mkr (10,9 Mkr)
 • Rörelsemarginal 18,0 % (9,7 %)
 • Resultat efter skatt 14,7 Mkr (8,6 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 1,21 kr (0,72 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,4 Mkr (8,9 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat
  negativt med 1,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

Perioden 1 oktober - 31 december 2011

 • Nettoomsättning 34,5 Mkr (28,7 Mkr)
 • Systemintäkter 31,9 Mkr (25,8 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 9,3 Mkr (0,1 Mkr)
 • Rörelseresultat 6,4 Mkr (-2,2 Mkr)
 • Rörelsemarginal 18,5 % (-7,8 %)
 • Resultat efter skatt 4,6 Mkr (-1,7 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,38 kr (-0,14 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 Mkr (7,4 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat
  negativt med 0,5 Mkr respektive 0,0 Mkr

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 januari 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE
FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF