Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kommuniké från årsstämma i FormPipe Software AB (publ) den 27 mars 2012

17:43 / 27 March 2012 Formpipe Press release

Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning till aktieägarna om 0,6 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 30 mars 2012. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 4 april 2012.

Valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden samt principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag: Att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter.

Att arvodet fastställs till 180 000 kronor för styrelsens ordförande och till 100 000 kronor för envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 580 000 kronor). Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja styrelseledamöterna Hans Möller, Bo Nordlander, Jon Pettersson och Staffan Torstensson samt att välja Jack Spira till ny styrelseledamot. Lennart Pihl har avböjt omval. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Hans Möller.

Att till Bolagets revisor välja PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, till slutet av årsstämman som hålls under 2013.

Principer för utseende av valberedning Stämman beslutade vidare, enligt valberedningens förlag, att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 juni 2012. Dessa aktieägare utser vardera en representant som jämte styrelseordföranden skall utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall enligt stämmobeslutet den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Vid behov skall Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning skall erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet skall Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2012/2015 genom emission av teckningsoptioner Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram 2012/2015 genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 25 000 kronor motsvarande en utspädning om ca 2 procent.

Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 februari 2015 till och med den 27 februari 2015, emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 11 maj 2012 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 7 maj 2012 till och med 11 maj 2012, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Teckningsoptionerna skall tecknas på separat teckningslista under perioden 15 maj 2012 till och med den 22 maj 2012. Teckningsoptionerna riktar sig till samtliga Bolagets anställda vilka alla är garanterade en tilldelning om minst 3 000 teckningsoptioner per tecknare. Efter tilldelning av de garanterade 3 000 teckningsoptionerna till respektive tecknare skall de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata fördelningen skall det användas en viktning som innebär en begränsning till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd, med undantag för personer ingående i Bolagets ledningsgrupp där maximalt antal för viktningen uppgår till 40 000 teckningsoptioner per person. (Det skall noteras att de angivna begränsningarna endast används vid pro rata beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga tilldelningen.) Betalning av teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 31 maj 2012. Aktie som nytecknas med utnyttjande av optionsrätt kommer att medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Förslaget förväntas ej föranleda ökade kostnader i form av arbetsgivaravgifter.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut bemyndigande för styrelsens att återköpa teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 350 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2011 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 175 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna en ny aktie i Bolaget för 17,51 kr under perioden från och med den 4 februari 2013 till och med den 13 februari 2013.

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan skall vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Överteckning kan således inte ske. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier.

Styrelsens skall bemyndigas att beslut om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2012, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 40 procent utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. För 2011 uppfylldes inte målen och sålunda utgår ingen rörlig ersättning för räkenskapsåret 2011. Bolaget har infört aktierelaterade incitamentsprogram riktat till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett att främja Bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader. För det fall bolaget blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande som medför att minst 30 procent av bolagets aktier hamnar i samma aktieägares hand, har den verkställande direktören, vid bolagets eller den verkställande direktörens uppsägning, rätt till ett särskilt avgångsvederlag motsvarande 12 fasta månadslöner vid tidpunkten för uppsägningsbeskedet. Sådant avgångsvederlag är avräkningsfritt, skall utbetalas i dess helhet vid anställningens upphörande och ersätter det avgångsvederlag som den verkställande direktören normalt har rätt till enligt sitt anställningsavtal.

Styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 27 mars 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF