Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kommuniké Från Extra Bolagsstämma I FormPipe Software Ab (Publ)

18:30 / 7 June 2012 Formpipe Press release

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS, PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I USA, AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER I SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Vid den extra bolagsstämman i FormPipe Software AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 7 juni 2012, fattades följande beslut:

Nyemission m.m. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, av den 6 maj 2012, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som vidare offentliggjordes den 4 juni 2012 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje på avstämningsdagen den 13 juni 2012 innehavd aktie i Bolaget berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,40 kronor per aktie. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med maximalt 3 670 094,10 kronor samt att antalet aktier i Bolaget ökar med maximalt 36 700 941 aktier. Genom nyemissionen beräknas Bolaget erhålla cirka 125 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader. Genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden är nyemissionen till fullo säkerställd.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 13 juni 2012.

För att möjliggöra nyemissionen beslutades också om ändringar av bolagsordningens bestämmelser avseende högsta och lägsta tillåtna aktiekapital samt antal aktier.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från nuvarande lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor samt beslutade att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier från nuvarande lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier till lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för deltagande i nyemissionen är den 13 juni 2012. För att delta i nyemissionen ska aktier ägas senast tre dagar före avstämningsdagen, vilket är den 8 juni 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie, inklusive rätt att delta i nyemissionen, är således den 8 juni 2012.

För ytterligare information kontakta Christian Sundin, VD för FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

För mer information om Bolaget, vänligen se; www.formpipe.se

Stockholm, den 7 juni 2012 FormPipe Software AB (publ)

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 18.30 den 7 juni 2012.

Om FormPipe Software FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till, och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig i, USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FormPipe Software. Ett prospekt om företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på FormPipe Softwares hemsida.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.

FormPipe Software AB

Show as PDF