Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké, januari - december 2015

08:45 / 10 February 2016 Formpipe Press release

Bokslutskommuniké, januari - december 2015

Perioden 1 oktober – 31 december 2015*

 -- Nettoomsättning 93,1 Mkr (86,9 Mkr)
 -- Systemintäkter 63,6 Mkr (64,8 Mkr)
 -- EBITDA 21,7 Mkr (23,7 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 23,3 % (27,3 %)
 -- EBIT 8,4 Mkr (11,6 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 4,3 Mkr (6,3 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,13 kr) 
 -- Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till -0,0 Mkr (3,9 Mkr)
   samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,2 Mkr (41,3 Mkr)
 -- Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

Perioden 1 januari – 31 december 2015*

 -- Nettoomsättning 349,3 Mkr (307,0 Mkr)
 -- Systemintäkter 236,0 Mkr (215,7 Mkr)
 -- EBITDA 73,7 Mkr (65,1 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,1 % (21,2 %)
 -- EBIT 19,8 Mkr (20,4 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 9,4 Mkr (8,2 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,17 kr) 
 -- Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till 4,8 Mkr (9,8 Mkr)
   samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,8 Mkr (67,0 Mkr)
 -- Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

 *  Utfall och jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera
kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för
kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För
ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt
noten 8 kvartal i sammandrag. 

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 10 februari
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/