Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Kommuniké Från Årsstämma 11 Mars I Fortnox Ab (Publ)

11:55 / 12 March 2010 Fortnox Press release

VD Jan Älmeby redogjorde inledningsvis för verksamheten i bolaget. Efter presentation av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning föreslogs.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist och Jan Pyrell. Jan Älmeby samt styrelsesuppleanten Jens Collskog ställde inte upp för omval. Christer Nilsson utsågs sedermera av styrelsen till styrelseordförande. Det beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsen.

Stämman beslutade att ändra i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission till att lydelse enligt nedan:

Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Jens Collskog har av styrelsen utsetts till ny VD från 2010-03-12. Jens informerade stämmodeltagarna om sin bakgrund. Jens har sedan starten arbetat som försäljningschef inom Fortnox AB. Avslutningsvis presenterade Jan Älmeby information om Fortnox International AB’s utlandssatsning.

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Show as PDF