Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Delårsrapport Januari-Juni 2010

08:55 / 25 August 2010 Fortnox Press release

FORTNOX: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

(NGM: FNOX MTF)

Andra kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år)

• Fortsatt stark ökning av antalet kunder och intäkter.

• Omsättningen ökade från 5 835 tkr till 9 641 tkr. I nettoomsättningen ingår en startersättning från Fortnox International AB om 2 500 Tkr (0). Förändring av redovisningsprinciper under andra kvartalet 2009 medförde en ökad omsättning om 2 209 tkr. Startersättningen från Fortnox International AB och engångseffekten härrörande från förändringen av redovisningsprinciper bör tas i beaktande vid jämförelse av utvecklingen mellan andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010. Om man bortser från ovanstående engångseffekter ökade intäkterna med 97 procent mellan andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010.

• Rörelseresultatet förbättrades till 2 726 tkr (1 289) och resultatet efter skatt till 3 739 tkr (968). Bortsett från startersättningen från Fortnox International AB visar den löpande verksamheten i Fortnox för första kvartalet någonsin ett positivt rörelseresultat. Rörelseresultatet blev 226 tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 714 tkr (503)

• Försäljningen av dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-procentiga ägarandelen i 4DS gav en intäkt på 1 942 tkr och en reavinst på 1 757 tkr. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

Första halvåret 2010 (jämfört med samma period föregående år)

• Omsättningen ökade med 70 procent till 16 185 tkr (9 521 tkr). Justerat för engångseffekter var ökningen 87 procent.

• Rörelseresultatet förbättrades till 2 105 tkr (-241) och resultatet efter skatt till 3 218 tkr (-256).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -65 tkr (-61)

• Försäljning av det helägda bolaget Fortnox Sp Z.o.o och det delägda 4DS till Fortnox International AB är genomförd. Försäljningen gav en intäkt på 1 942 tkr och en reavinst på 1 757 tkr. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

• Nytt samarbetsavtal med Baker Tilly AB, ett nätverk av oberoende revisionsbyråer på ett 30-tal orter i Sverige.

• Jens Collskog ny VD från 12 mars 2010.

VD-kommentar - andra kvartalet:

Fortnox har ytterligare stärkt sin ställning som Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag. Idag använder mer än 40 000 användare våra program. Även omsättningen stiger kraftigt, justerat för engångsintäkter ökade omsättningen under andra kvartalet med 97 procent. I juni tecknades ett partneravtal med Baker Tilly Sverige. Det betyder att Fortnox nu har partneravtal med åtta av Sveriges största revisionsbyråer. Byråpartnerna är en viktig kanal för Fortnox och antalet nya företagskunder som kommer in via partnernätverken ökar ständigt. Hittills har bara en mindre del av den potentiella marknaden bearbetats, varför tillväxtmöjligheterna är mycket stora. Under våren genomfördes olika marknadsföringsaktiveter med bl a annonser i dags- och fackpress, vilket har resulterat i en ökad direktförsäljning till företagskunder.

Under det andra kvartalet har dotterbolaget 4DS samt innehavet i Fortnox Sp Z.o.o sålts till Fortnox International AB i enlighet med beslut på extra bolagsstämma. Försäljningen är ett naturligt steg i strategin att lägga utlandssatsningen separat i Fortnox International AB. Försäljningen gav en intäkt om 1 942 tkr och en reavinst om 1 757 tkr. Detta innebär också att all verksamhet nu bedrivs i Fortnox.

Vid halvårsskiftet uppgick orderstocken, som består av omfakturering av våra befintliga kunders abonnemang till 22,1 Mkr. Tillsammans med en fortsatt stark försäljningsutveckling räknar jag med att resultatet kommer att förbättras ytterligare under året. Under hösten kommer vi även att lansera fler nya produkter, bl a Fortnox Analys. Fortnox Analys är ett program som bland annat åskådliggör ekonomisk och annan information i lättförståeliga diagram och grafer.

För ytterligare information Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF