Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Information angående Fortnox International AB:s nyemission

11:29 / 7 June 2011 Fortnox Press release

Mot bakgrund av förstående emission i Fortnox International önskar Fortnox AB informera om följande:

 

 

Med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 18 april 2011 har styrelsen i Fortnox International AB (publ) beslutat att genomföra en nyemission om högst 28,7 MSEK riktad till aktieägarna i Fortnox AB. Nyemissionen omfattar högst 28 663 175 aktier.

Motivet till nyemissionen är huvudsakligen finansieringen av etableringen i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Två (2) befintliga aktier i Fortnox AB berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Fortnox International AB. Teckningskursen är 1,00 SEK.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 10 juni 2011 och teckningstiden löper mellan den 15 juni och den 1 juli 2011. Sista dag för handel i Fortnox AB aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 7 juni, första dag för handel exklusive rätt att delta är den 8 juni.

Emissionsprospektet kommer att göras tillgängligt för nedladdning från www.fortnoxinternational.com och www.stockholmcorp.se samt distribueras till direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt kan ske på särskild anmälningssedel som kan laddas ner från Fortnox International AB:s hemsida www.fortnoxinternational.com eller från Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Fortnox International AB i samband med företrädesemissionen.

 

För vidare information kontakta VD Jens Collskog, telefon 0733-63 23 00