Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Kommuniké från extra bolagsstämma 13 juni i Fortnox AB (publ)

17:03 / 13 June 2011 Fortnox Press release

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.  Beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare.

 

Styrelsen fick därmed bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 1 300 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöra av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

 

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00